Vandområder

Målsætningerne for vandløbene i Herning Kommune er fastsat i de nationale Vandområdeplaner. Her stilles krav til, at vandløbene skal opnå god økologisktilstand, samt god kemisk tilstand. Vurderingen af målopfyldelse sker på baggrund af kriterier, der omhandler vandløbets sammensætning af smådyr, fisk, plantesamfund samt vandkvalitet. Vandområdeplanerne indeholder en række indsatser inden for vores vandområder, som skal sikre, at vandløbene opnår god økologisk tilstand (/en god naturtilstand) inden 2027. For at sikre, at kommunens vandløb opnår målsætningerne, er der allerede sket en række forbedringer af de fysiske forhold, såvel som de kemiske, i en række af kommunens vandløb. Ligeledes er der planlagt indsatser i perioden indtil 2027 i de vandløb, som endnu ikke har god økologisk tilstand.

Byrådet vil

 • Beskytte og genskabe vandområdernes økosystemer og arbejde hen mod 2027 målet om høj biodiversitet, i og omkring vores vandområder
 • Sikre vejen mod vandområdeplanernes krav om opfyldelse af miljømål i vandområderne
 • Sikre fri passage, samt gode gyde- og opvækstforhold i vandområderne, således at sunde fiskebestande kan fungere som turistattraktioner, der kan sætte Herning Kommune på fiskevands-landkortet
 • Sikre god vandkemi ved okkerforbedrende tiltag samt reduktion af belastning fra spildevand
 • Sikre, at anvendelsen af ådale og vandløbsnære arealer sker på et bæredygtigt grundlag og under største mulige hensyntagen til natur og miljø
 • Sætte de naturmæssige værdier samt sundhedsfremmende og rekreative muligheder i fokus hos borgerne
 • Tilrettelægge en helhedsorienteret indsats med henblik på at bevare og forbedre naturværdier og biodiversitet
 • Iværksætte initiativer, der bidrager til at sikre rene vandløb og søer - også som et væsentligt aktiv ved byudvikling
 • Skabe rammerne for dialog og samarbejde på tværs af faglige interesser og aktører til at sikre målopfyldelse i vandplanerne
 • Sætte øget fokus på reduktion af næringstoffer til vores fjordområder
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Tilstanden i vandområderne skal leve op til miljøkravene i vandplanerne og vandområdeplanerne. Der kan derfor ikke meddeles tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god eller høj økologisk tilstand, samt god kemisk tilstand.
 2. Vandområder må ikke anvendes til formål, der hindrer opfyldelse af vandområdernes målsætninger, herunder sikres opretholdelse af værdier, som danner grundlag for områders udpegning som Internationale Naturbeskyttelsesområder.
 3. Tilførsel til vandområderne af næringsstoffer, organisk stof, okker, miljøfremmede stoffer og tungmetaller fra renseanlæg, regnvandsbetingede udløb, dambrug, virksomheder inkl. landbrugsbedrifter og ejendomme i det åbne land er betinget af, at vandet renses og forsinkes, så målsætningerne for vandkvalitet i vandområderne opfyldes, jf. afsnit om Akvakultur og Spildevandsrensning.
 4. Diffus tilførsel af næringsstoffer, organisk stof, okker, miljøfremmede stoffer og tungmetaller skal nedbringes til et niveau, så målsætningerne for vandområderne, som minimum, kan opfyldes.
 5. Det bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj prioritet.
 6. Søer
 • Der gives ikke tilladelse til put-and-take fiskeri i søer omfattet af §3 i Lov om Naturbeskyttelse
 • Der gives ikke tilladelse til at opfylde søer
 • Nye søer skal placeres i en afstand af mindst 20 meter fra højt miljø målsatte vandløb (DVFI 5-7) og således at der ikke er risiko for påvirkning af vandløbenes miljøtilstand
 1. Vandløb
 • Vedligeholdelse af vandløb udføres i overensstemmelse med vandløbets miljømål. Omfanget og udførslen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb fremgår af vandløbsregulativet, jf. vandløbslovens bestemmelser
 • Hvor der forekommer dødt ved, i og ved vandløb, skal dette så vidt muligt blive liggende. Herved sikres den størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene
 • Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering (-udlægning af gydegrus, ved og sten, genslyngning eller åbning af rørlagte vandløb) udføres på en sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig og flytte sig og de forbedrende tiltag skal dermed understøtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder åbning af rørlagte vandløb, skal gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser
 • Der tillades ikke rørlægninger af §3 beskyttede eller miljømålsatte vandløb
 • Spuling af drænrør direkte til vandløb tillades ikke

Redegørelse

EU's Vandrammedirektiv er implementeret i dansk lov via Lov om vandplanlægning. Det er Miljø- og fødevareministeriet, der varetager arbejdet med at implementere vandrammedirektivet og udarbejde vandplaner, mens det er kommunerne, der skal realisere indsatserne for de udpegede indsatsområder i vandplanerne.

De overordnede målsætninger i vandplanerne

Hovedmålet med vandplanerne er, at alle forekomster af overfladevand og grundvand som minimum opnår "God tilstand". Det er opnået for overfladevand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. For overfladevand er det er udtryk for "en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet" (referencetilstanden). Miljømålene for vandområder omfatter både kemisk, fysisk og økologisk tilstand. Der må ikke ske forringelse af miljøtilstanden i nogen forekomster af overfladevand.

Vandområder kan have lempede miljømål, hvis de er karakteriseret som kunstige eller stærkt modificeret. Det sker, når vandområder fysiske er blevet ændret, som følge af menneskelig aktivitet, i en så væsentlig grad, at området har ændret karakter. Disse vandområder skal opnå "godt økologisk potentiale" og "en god kemisk tilstand". Vandløb med ringe fald, lav vandhastighed og finkornet materiale karakteriseres som vandløb med blød bund, hvilket ligeledes stiller lempede krav til målet om faunaklasse.

Gennemførelsen af de vedtagne indsatser kommer til at kræve samarbejde, vilje og fælles retningslinjer på mange forskellige og faglige fronter. Biodiversitet og genetablering af naturens mangfoldighed, både bynært og i landdistrikterne, kan skabe et fælles ejerskab og ansvarsforhold til for de værdier naturen og vandet byder på. Tiltagene skal følges op med formidling til borgere, virksomheder og organisationer. På den måde fremmes vores fælles ansvar for bevarelse, forbedring og genskabelse af hjemmehørende arter. Det er blandt andet gennem indsatserne vi skal vise, at vi også tør føre projekter med helhedsperspektiv ud i livet.

Vandløb

Herning Kommune skal arbejde med indsatser inden for de tre vandløbsoplande; Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden. Indsatserne i de tre oplande omhandler:

 • Forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene
 • Bekæmpelse af okkerbelastning for en bedre vandkemi
 • Fjernelse af rørlægninger og spærringer for at sikre kontinuiteten i vandløbene
 • Indsatser i forhold til at reducere negative følger af regnbetingede udløb

Herning Kommunes hensigt for de samlede indsatser er at tænke projekter i helheder. Vi vil derfor arbejde på at kombinere de udpegede indsatser i Vandplanerne med andre og sammenhængende tiltag. For vandløb kan det for eksempel inkludere genslyngning, udlægning af gydegrus og sten. Men etablering af rekreative og sundhedsfremmende tiltag i forbindelse med naturforbedringen skal også tænkes ind, hvor det er muligt.

Søer

Miljøtilstanden i ca. 50 % af kommunens søer lever ikke op til miljømål. Det skyldes blandt andet tilførsel af næringsstoffer fra landbrugsarealer, intern belastning, punktkilder og spredt bebyggelse. Der kan ikke forventes en generel forbedring af miljøtilstanden i søerne med mindre næringsstoftilførslen til søerne reduceres væsentligt.