Større Uforstyrrede Landskaber

Større sammenhængende uforstyrrede landskaber er områder, som er helt eller delvis fri for visuel eller støjmæssig påvirkning. De uforstyrrede landskaber er generelt "almindelige" områder præget af land- og skovbrug, landsbyer, småveje og så videre. Udpegningen afhænger således ikke af særlig landskabelig skønhed.

Der er i dag kun få steder tilbage, hvor man kan opleve et uforstyrret landskab fri for visuelt dominerende eller støjende anlæg og aktiviteter. Det er derfor vigtigt at bevare områder som er fri for generende støj og dominerende anlæg og hvor man kan opleve naturens egne lyde.

Byrådet vil

 • Sikre, at der indenfor kommunens grænser er gode muligheder for at opleve natur og landskab fri for støj og andre forstyrrende elementer
 • Bevare og forbedre de større sammenhængende uforstyrrede landskaber
 • Friholde de større sammenhængende uforstyrrede landskaber for større tekniske og forstyrrende anlæg, byggeri og aktiviteter
 • Planlægge for og lokalisere byggeri, anlæg og aktiviteter under betydelig hensyntagen til sårbarheden og værdierne i de uforstyrrede landskaber
 • Samarbejde med nabokommunerne om at bevare de 2 større områder i Herning Kommune, der er udpeget som større sammenhængende uforstyrrede landskaber
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. De større uforstyrrede landskaber fremgår af kortbilag 7
 2. De større sammenhængende uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for større og forstyrrende tekniske anlæg, støjkilder og bygninger med en stor påvirkning af omgivelserne. Større tekniske anlæg omfatter blandt andet jernbaner, motor- og hovedlandeveje, højspændingsledninger (150/400 kV), vindmøller, husstandsmøller, solceller, større masteanlæg, teletårne, større virksomheder, campingpladser og andre større ferie- og fritidsanlæg
 3. Større tekniske anlæg, byggeri og aktiviteter kan kun etableres i de uforstyrrede landskaber, hvis det kan tilpasses således, at områdets uforstyrrethed, herunder den visuelle, ikke påvirkes i negativ retning
 4. Anlæg, byggeri og aktiviteter, der ønskes placeret udenfor de større uforstyrrede landskaber, kan kun etableres, hvis det vurderes, at de ikke påvirker de uforstyrrede landskaber væsentligt
 5. Nye byudviklings- eller sommerhusområder kan kun placeres i de større uforstyrrede landskaber, hvis det sker i tilknytning til eksisterende landsbyer og det vurderes, at de ikke påvirker områdets uforstyrrethed væsentligt
 6. De større uforstyrrede landskaber skal friholdes for stærkt lys fra permanente lysende eller belyste anlæg for at sikre imod visuel forstyrrelse fra lysforurening
 7. Ved større nyanlæg og byggeri indenfor eller i tilknytning til større sammenhængende uforstyrrede landskaber bør en visualisering af byggeriets højder, materialer, belysning og indpasning i landskabet, anskueliggjort fra flere vinkler, indgå som en del af vurderingen af det ønskede byggeri eller anlæg.

Redegørelse

Størrelsen på de udpegede landskaber er minimum 100 km2. I Herning Kommune findes to udpegede områder. Det ene område ligger i den sydlige del af kommunen og rækker ind i Ikast-Brande Kommune. Det andet område findes i den nordvestlige del af kommunen og rækker ind i Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Større sammenhængende uforstyrrede landskaber er områder, som er helt eller delvis fri for visuel eller støjmæssig påvirkning fra større tekniske anlæg, større bysamfund og væsentlig bymæssig påvirkning i øvrigt samt større ferie- fritidsanlæg som motorbaner, større skydebaner eller feriecentre. Det kendetegnende for områderne er fraværet af dominerende eller støjende anlæg, mens lokalt orienterede anlæg, eksempelvis siloer o. lign. med tilknytning til landbrugserhvervet eller lokale forsyningsanlæg kan findes i områderne.

Støj i hverdagen er et stigende problem for mange mennesker, ikke bare i byen, men også i det åbne land. Stadigt flere og større tekniske anlæg og aktiviteter præger landskabet og påvirker med støj.

Der findes også "visuel støj". Den opstår, når for eksempel et roligt og harmonisk landskab forstyrres af et eller flere tekniske anlæg eller byggerier, som ikke er indpasset i landskabet med hensyn til blandt andet materialer, farver eller størrelse i forhold til omgivelserne. Andre tekniske anlæg som for eksempel vindmøller eller store veje påvirker omgivelserne både visuelt og støjmæssigt. Kraftigt lys i form af for eksempel lysende reklamer virker også visuelt forstyrrende på landskabsoplevelsen.

Støj kan påvirke helbredet - ro kan modvirke de negative effekter af støj. Der er derfor behov for områder, hvor mennesker kan opleve naturens egne lyde og det naturlige mørke. Områder hvor blikket kan vandre frit og ugeneret af visuelle barrierer eller forstyrrende elementer. De uforstyrrede landskaber bliver derved en vigtig rekreativ ressource af værdi for både kommunens egne borgere og for andre.

Spredningsmulighederne for en række dyrearter kan også være bedre her, fordi der ikke er barrierer såsom store vejanlæg og solcelleanlæg, der hegnes ind samt tætte bebyggelser i områderne. Disse barrierer hindrer dyrelivets frie passage gennem landskaberne.

Retningslinjerne for større sammenhængende uforstyrrede landskaber er primært rettet mod større byggerier og tekniske anlæg, hvis placering kan påvirke landskabets uforstyrrethed. Retningslinjerne gælder også for anlæg, der ønskes etableret udenfor de større uforstyrrede landskaber, hvis der er risiko for, at de har en negativ påvirkning på det udpegede område. Ved planlægning af nye anlæg eller byggeri skal det i videst muligt omfang sikres, at områdets kvalitet som uforstyrret landskab bevares. Det betyder blandt andet, at nye bygninger og anlæg bør etableres i tilknytning til eksisterende byggeri og tilpasses de eksisterende landskabelige forhold, så landskabsbilledet ikke ændres væsentligt. Det betyder også, at nyanlæg, der vurderes at påvirke negativt, bør søges placeret udenfor det udpegede uforstyrrede landskab - enten i et område, der i forvejen er belastet, eller i et område, som er robust overfor anlæggets påvirkning.

Varetagelse af beskyttelsesinteresserne i de større uforstyrrede landskaber udelukker ikke landbrugsdrift eller -udvikling. Anlæg til drift og udvikling bør dog så vidt muligt tilpasses, så de ikke påvirker områdets uforstyrrethed væsentligt.

Vindmøller og husstandsmøller

I retningslinjerne vedrørende placering af større tekniske anlæg indenfor eller i nærheden af større uforstyrrede landskaber skelnes der ikke mellem enkelte vindmøller eller vindmølleparker, idet en enkelt vindmølle kan virke særdeles forstyrrende i et ellers friholdt landskab. Dertil kommer den selvforstærkende effekt af flere enkeltstående møller indenfor et givent område samt at udviklingen indenfor vindmølleproduktionen i retning af større møller gør, at møllernes påvirkning over store afstande øges. Retningslinjerne præciserer, at der skal tages højde for påvirkning udefra og ind i et udpeget uforstyrret landskab.

Husstandsmøller er små vindmøller, som etableres i tilknytning til fritliggende beboelse. Der findes flere godkendte typer og design. Møllerne er max. 25 m. høje og har en hurtig omdrejningshastighed sammenlignet med de store vindmøller. På trods af husstandsmøllernes beskedne størrelse kan de medføre en væsentlig visuel påvirkning lokalt i landskabet. Det gælder særligt, hvis flere møller kan ses indenfor et givent område, idet der kan være forskel på møllernes udseende, omdrejningshastighed og -retning, mastetype mm.

Nyt byggeri - Sommerhusområder

For at åbne op for udvikling i de små landsbysamfund giver retningslinjerne for større sammenhængende uforstyrrede landskaber mulighed for at placere mindre byudvikling eller sommerhusområder i tilknytning til eksisterende landsbyer, såfremt det kan ske uden at påvirke områdets uforstyrrethed.

Lys

For det åbne land generelt og for de uforstyrrede landskaber i særdeleshed gælder, at aften- og nattestemningen og oplevelsen af naturen i mørke ikke må forstyrres. Dette gøres ved at undgå kraftige lyskilder til unødvendig oplysning af virksomheder, husdyrbrug og lignende, herunder bygninger, adgang og parkering.