Råstofindvinding

Råstoffer er en del af grundlaget for den økonomiske vækst. De naturlige råstoffer i undergrunden i Region Midtjylland, bidrager med materialer til så forskellige formål som teglsten, beton, vejanlæg, asfalt og almindeligt sand og grus samt sphagnum til gartnerier. I Herning Kommune er det primært sand, grus og sten, der indvindes.

Region Midtjylland har pr. 1. juli 2014 overtaget myndigheden efter Råstofloven til at meddele tilladelse til indvinding af råstoffer. Råstofindvinding er ofte i strid med en række natur-, miljø-, grundvands- og landskabsmæssige hensyn, som varetages af Herning Kommune. Når der graves efter råstoffer, foretages der et væsentligt indgreb i landskabet og som al anden industri, kan indvinding af råstoffer ligeledes medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af miljø.

Regionsrådet skal ifølge råstofloven udføre en kortlægning af råstofforekomster på landjorden og udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Regionsrådet laver en ny råstofplan hver 4. år, hvor der udpeges råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Kommuneplanen må ikke stride mod råstofplanen, derfor skal kommunen administrere efter råstofplanens retningslinjer.

Byrådet vil

  • Være en aktiv medspiller i udformning af Region Midtjyllands 4-årige råstofplaner
  • Sikre råstofbranchen de nødvendige rammer for indvinding
  • Sørge for at efterbehandlingen af råstofgravene udføres under størst muligt hensyn til natur, friluftsliv og eventuel byudvikling
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

  1. Herning Kommune skal sikre, at kommunens hensyn til vejforhold, natur, grundvand og landskab m.v. samt forslag til nye og ændringer af eksisterende udpegede råstofgraveområder og -interesseområder drøftes med Region Midtjylland forud for udarbejdelse af en ny råstofplan.
  2. Herning Kommune skal gennem sin planlægning sikre, at lokalplaner og kommuneplanen ikke strider mod råstofplanen. Råstofplanens arealreservationer til råstofgraveområder og råstofinteresser områder fremgår af kortbilag 7.
  3. Herning Kommune vil i samarbejde med Region Midtjylland sikre, at råstofressourcerne udnyttes, før arealerne tages i brug til andre formål f.eks. byudvikling, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding.
  4. Herning Kommune skal sikre, at ved planlægning af byudvikling eller anden arealanvendelse i det åbne land, skal eventuelle råstofforekomster undersøges nærmere, hvorefter regionen vil tage stilling til om råstofferne skal udnyttes, før arealerne reserveres til andre formål.
  5. Bygningsaffald og andre egnede materialer skal i videst muligt omfang genbruges som erstatning for naturlige råstoffer. Derfor kan der i visse tilfælde etableres anlæg til nedknusning af genbrugsmaterialer og anlæg til stenknusning i forbindelse med en råstofgrav. Oplag og nedknusning kræver dog særskilt godkendelse.
  6. Herning Kommune skal i samarbejde med Region Midtjylland sikre at råstofgrave i kommunen i videst muligt omfang efterbehandles til natur og fritidsformål. I råstofgrave er der gode muligheder for at skabe nye natur- og fritidsområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det fremtidige landskab.
  7. For at beskytte grundvandet mod forurening har der siden 1997 været forbud mod at tilføre jord til grusgrave og andre råstofgrave. Forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave gælder såvel forurenet som ikke forurenet jord. Forbuddet er nu indarbejdet i jordforureningsloven, jf. lovens § 52. Det er regionsrådet, der er tilsynsmyndighed og skal træffe afgørelse om eventuel dispensation