Lavbundsarealer

Der har igennem en årrække været fokus på håndtering og begrænsning af næringsstofbelastningen til fjordområderne, da næringsstofbelastningen kan give ophav til iltsvind i fjordområderne. Anden anvendelse af lavbundsarealer skal være en del af virkemidlet for tilbageholdelse af primært næringsstoffet kvælstof ved etablering af vådområder. Lavbundsarealer er lavtliggende jorde, oftest med et stort indhold af humus. Områderne ligger fortrinsvis i ådale og omkring vandløb. Udtagning af lavbundsarealer kan bidrage både til reduktion af kvælstofudvaskning, sikring af biodiversitet og lavere udledning af CO2.

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder.

Byrådet vil

 • Anvende ekstensive, lave og vandløbsnære arealer til omsætning af næringsstoffer fra overfladevandet via vådområder
 • Reducere CO2 udledning ved etablering af våde områder
 • Bidrage til forbedring og genskabelse af en høj biodiversitet på de vandløbsnære arealer ved blandt andet genskabelse af den naturlige hydrologi i ådalene
 • Opfordre til og støtte initiativer til gennemførelse af projekter til forbedring af naturen og genskabelse af de hydrologiske forhold i lavbundsområderne
 • Understøtte muligheden for, at lavbundsarealer kan indgå som grønne og rekreative korridorer
 • Anvende vådområderne som en okkerbekæmpende indsats
 • Arbejde med vådområder som andet og mere end et middel til reduktion af kvælstof, ved samtidig at se og formidle de rekreative muligheder for borgerne ved etablering af sådanne naturområder
 • Sætte fokus på et samfundsmæssigt behov for en mere ekstensiv udstrakt anvendelse af ådalene og de vandløbsnære arealer
 • Koble etableringen af våde enge sammen med de fremtidige udfordringer med tilbageholdelse af overfladevand i forbindelse med klimatilpasning

Arbejde med formidling og dialog omkring nødvendigheden af vådområder og den mere ekstensive drift i ådalene

Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Potentielle vådområder og lavbundsarealer

 1. Der er udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder
 2. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder

Genetablerede vådområder

 1. Arealerne må ikke dyrkes, men kan potentielt set anvendes til slåning af græs til hø og/eller afgræsses
 2. Arealerne tinglyses som vådområder og kan ikke gendrænes

Redegørelse

I Herning Kommune løber vandløbene til et af de tre hovedvandoplande Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord eller Limfjorden. Som et led i Landbrugspakken og miljømål i vandområdeplanerne skal Herning Kommune bidrage til løsninger i forhold til en reduktion af fjordenes belastning. Lavbundsarealerne skal være en del af virkemidlet for tilbageholdelse af primært næringsstoffet kvælstof ved etablering af vådområder. Derudover bidrager lavbundsprojekter ligeledes til at binde CO2 i kulstofrige jorde og indgår derfor i reduktionen af drivhusgas-udledning, som en del af den danske klimalov.

Vi skal i højere grad have fokus på at reetablere vådere områder i vores ådale og genskabe naturlige processer for at omsætte næringsstofferne, så de ikke ender i fjordområderne. Der skal ligeledes være mere fokus på at integrere naturen som en naturlig og velkommen del af løsningerne og i langt højere grad bruge vandløbenes dynamik som en fordel. Beskyttelsen og benyttelsen af de ekstensive og vandløbsnære arealer skal afvejes således, at benyttelsen inden for disse værdifulde naturområder i stedet kan fokuseres omkring de langsigtede og bæredygtige muligheder.

Vådområderne kan samtidig fungere som en naturlig opmagasinering for store eller pludselige nedbørshændelser. Her kan de store vandmængder udjævnes over tid og oversvømmelser undgås eller minimeres. Derved kan etablering og anvendelse af vådområderne også kombineres med tanken om tilbageholdelse af vores overfladevand i forbindelse med klimatilpasninger i kommunen.

Der er udpeget en række lavbundsarealer i Herning Kommune som potentielle vådområder. Grundlaget for udpegningen er områder, hvor arealerne i forvejen er vandlidende og hvor tilbageholdelse af overfladevand kan anvendes som klimasikring, potentielle naturområder, eksisterende natur og terrænnært grundvandsspejl. Grundlaget er samtidig en sikring af det nødvendige indsatsbehov for reduktion af kvælstof, som er fastlagt i Landbrugspakken.

Forud for etablering af vådområder udpeges potentielle vådområde-arealer i form af lavbundsarealer. Lavbundsarealerne er udpeget med udgangspunkt i lavtliggende arealer, kulstofrige jorde, ådale, terrænnært grundvand, potentiel natur og beskyttet natur.

Afsæt for multifunktionel arealanvendelse

Vådområderne kan være afsæt for at arbejde med multifunktionel arealanvendelse.  Det kan være et bæredygtigt tiltag i forhold til investeringer i fremtiden, forsinkelse af overfladevandet, reduktion af belastningen med næringsstoffer til fjordene, genskabelse af naturlig hydrologi og en langt højere biodiversitet og tilgængelig natur.

Egentlig omdrift på arealerne kan ikke kombineres med nødvendigheden af vandløbenes naturlige hydrologi på de vandløbsnære arealer. Derfor vil vådområderne blive tinglyst på arealerne, så gendræning ikke vil være en mulighed.