Landskab

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt og de områder, der har særlig regional, national eller international betydning.

Det åbne land præges i stigende grad af tekniske anlæg som for eksempel veje, telefonmaster, solceller og vindmøller, som på forskellig vis har stor indflydelse på omgivelserne, både syns- og støjmæssigt. Også den generelle udvikling indenfor landbruget i retning af større og færre bedrifter forandrer landskabet. Samtidig er der i befolkningen ønske om at bosætte sig i smukke omgivelser og bruge naturen og landskabet som rekreativ ressource. For at sikre denne ressource og bevare de særlige landskabelige kvaliteter samt oplevelsesmuligheder er det vigtigt, at hensynet til de landskabelige værdier fastholdes og styrkes i planlægningen.

Byrådet vil

 • At Herning Kommune skal kendes som en grøn og attraktiv bosætningskommune blandt andet i kraft af værdifulde landskabsområder med gode oplevelsesmuligheder og god adgang til rekreative oplevelser i det åbne land
 • Bevare og styrke de landskabelige kvaliteter i kommunen
 • Sikre, at udvikling i det åbne land sker under hensyntagen til og i balance med de eksisterende landskabelige forhold
 • Sikre, at områder med særlige landskabelige værdier, såsom sammenhængende ådalsstrøg og heder, bevares og beskyttes mod udvikling, der vil forringe områdets særkende
 • Sikre befolkningens adgang til landskabet og at adgangen udvikles under hensyntagen til den eksisterende arealanvendelse og landskabernes sårbarhed og kvalitet
 • Arbejde for grænser for byerne, så der sikres forskel mellem by og land og at det åbne land generelt beskyttes imod spredt bebyggelse og tekniske anlæg
 • Så vidt muligt friholde det åbne land for nyt byggeri og tekniske anlæg, som påvirker de landskabelige værdier negativt
 • Planlægge for og lokalisere nybyggeri og større tekniske anlæg under betydelig hensyntagen til de landskabelige værdier i det åbne land, så de landskabelige værdier ikke påvirkes negativt
 • Sikre at udsigtspunkter og landskabelige sigtelinjer bevares
 • Indarbejde gode sammenhænge mellem byerne og bynære rekreative landskaber i planlægningen
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Det åbne land bør friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er samfundsmæssigt nødvendigt eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses de eksisterende landskabelige forhold
 2. I de særligt værdifulde landskabsområder skal der tages betydeligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og værdi. Anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kan kun etableres i de udpegede områder, hvis de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen
 3. Etablering af byggeri og tekniske anlæg samt ændringer af arealanvendelse i de særligt værdifulde landskabsområder skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende og kan som udgangspunkt kun finde sted, hvis områdets landskabelige kvalitet styrkes herved. Undtaget herfra er dog områder, som indgår i den regionale råstofplanlægning
 4. Ved ønske om større anlæg og byggeri indenfor eller i tilknytning til de særligt værdifulde landskaber kan kommunen stille krav om en visualisering af byggeriets højder, materialer, belysning og indpasning i landskabet, anskueliggjort fra flere vinkler, for at belyse det ønskede anlæg/byggeris påvirkning
 5. Ved byudvikling i byernes randområder skal der sikres en tydelig overgang mellem land og by.

Redegørelse

Det åbne land er en vigtig rekreativ ressource i Herning Kommune. Muligheden for gode og spændende landskabs- og naturoplevelser spiller en vigtig rolle for borgernes velfærd og er et væsentligt parameter for både bosætning og turisme.

De overordnede landskabstræk i Herning Kommune

Landskabet i Herning Kommune er karakteriseret af en stor bakkeø i den vestlige del omgivet af flade hedesletter i den nordøstlige og sydøstlige del. Hedesletterne er gennemskåret af 3 store sammenhængende ådalsstrøg, Karup å og Storåen i nord og Skjern å i syd. Landskabet fremstår overvejende som dyrkede marker adskilt af levende hegn, mens der særligt langs ådalene findes større plantageområder, primært bestående af nåletræ. Den tidligere hede er stort set opdyrket overalt, dog findes der mindre arealer primært ved Feldborg og Hodsager i den nordøstlige del, mellem Sunds og Ørre i den nordlige del, omkring Vind i den vestligste del samt langs med Skjern å i den sydlige del af kommunen.

Derudover er landskabet kendetegnet ved større områder, hvor man har indvundet råstoffer, som for eksempel brunkulslejerne ved Søby og de mange kunstige søer, som er opstået ved indvinding af grus til motorvejsbyggeri.

Landskabet i Herning Kommune rummer mange særlige visuelle oplevelsesmuligheder, der knytter sig til især ådalene, hedeområderne og de tidligere graveområder.

Den gældende udpegning af særligt værdifuldt landskab er fra før 2007 og stammer fra Ringkøbing Amt. Der er ikke umiddelbar adgang til grundlaget for udpegningen og selve udpegningen bør opdateres og justeres. Herning Kommune vil derfor i planperioden foretage en landskabskarakteranalyse som grundlag for en revideret udpegning af de særligt værdifulde landskaber. Hensigten er dels at tilvejebringe en tidssvarende og mere præcis udpegning, dels at kvalificere og lette den løbende sagsbehandling og planlægning i det åbne land.

Særligt værdifulde landskabsområder og det åbne land generelt

Landskabets kvalitet og karakter er sammensat af blandt andet landskabets terrænmæssige og hydrologiske forhold, visuelle forhold og sammenhænge såsom udsigter, beplantningsmønster og artssammensætning, arealanvendelse og dyrkningsforhold, kulturhistoriske træk og enkeltelementer, bebyggelse og veje, eventuel påvirkning fra tekniske anlæg, landskabets skala, vedligeholdelsesmæssige tilstand og visuelle oplevelsesmuligheder. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig positivt ud på grund af et særligt tydeligt udtryk af landskabselementerne eller en særlig god vedligeholdelsesmæssig tilstand.

De særligt værdifulde landskabsområder er områder med særlige landskabelige værdier, som primært knytter sig til de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. Områder med særlige landskabelige værdier er ofte sammenfaldende med områder af naturmæssig, kulturhistorisk og geologisk interesse.

Udenfor udpegningerne, i det åbne land generelt, er de landskabelige kvaliteter mindre karakterstærke og tydelige, men stadig af stor betydning for den overordnede oplevelse af landskabet og for det lokale miljø.

I de særligt værdifulde landskaber skal der i planlægning og administration tages særligt hensyn til de landskabelige værdier. Byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse skal tilpasses landskabets karakter. I det åbne land generelt skal der også tages landskabelige hensyn, men kravet er mere lempeligt.

I planlægning og administration skal det vurderes, hvorvidt nye tiltag vil ændre, forstyrre eller kan indpasses i det givne landskab. I vurderingen inddrages hensynet til de landskabelige kvaliteter og visuel sammenhæng til omgivende landskabsområder, karakteren af det givne landskab og generelle landskabelige overvejelser. For at kunne vurdere et anlægs påvirkning af et landskab kan det være nødvendigt med visualiseringer, der viser anlæggets indplacering i landskabet.
Varetagelse af beskyttelsesinteresserne i det åbne land udelukker ikke landbrugsdrift eller udvikling. Ny bebyggelse og anlæg skal dog i alle tilfælde og i videst muligt omfang søges tilpasset landskabets karakter.

For at sikre den klare grænse mellem land og by og bevare de landskabelige kvaliteter er det vigtigt at begrænse areal, der inddrages til byudvikling og infrastrukturanlæg. Administration af landzonebestemmelserne har blandt andet som formål at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land. Derfor gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til spredt boligbebyggelse eller industri i det åbne land. Ved byudvikling skal det også sikres, at der etableres en tydelig overgang og god sammenhæng mellem land og by, eksempelvis ved hjælp af beplantning eller anden landskabelig bearbejdning.

Støj og lys

Det åbne land generelt skal så vidt muligt friholdes for permanente og lysende eller belyste anlæg samt støjende aktiviteter.