Landsbyer og Landdistrikter

Landdistrikterne og landsbyerne er vigtige ressourcer i Herning Kommune. Her skal være plads til den natur og de landskaber, der er med til at give kommunen identitet. Det er et bosætningsområde, hvor landsbyerne er livskraftige alternativer til de større byer, og det er hjemsted for landbrug, skovbrug og en række mindre virksomheder. Samtidig er det udflugtsmål for både kommunens egne borgere og turister fra nær og fjern.

Vi vil i den kommende planperiode, blive skarpere på, hvordan vi med afsæt i lokalområdernes forskelligheder og potentialer, kan sikre en positiv udvikling af vores landdistrikter og landsbysamfund. Det skal ske i samarbejde med lokalsamfundene og andre relevante aktører.

Byrådet vil

 • I fællesskab med landsbyerne arbejde for, at landsbyerne og landdistrikterne er attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund
 • Arbejde strategisk og helhedsorienteret med planlægning og udvikling af vores landsbyer og landdistrikter
 • Fremme en målrettet og differentieret udvikling af landsbyer og landdistrikter med udgangspunkt i de stedbundne potentialer
 • Understøtte at de enkelte bysamfunds positive særpræg videreudvikles og deres rolle i et samlet netværk afklares og styrkes
 • Sætte fokus på nærdemokratiet for at sikre lokal indflydelse på beslutninger, der berører landsbyerne og landdistrikterne
 • Understøtte lokale initiativer med kommunal opbakning blandt andet gennem afsatte puljer og støttemuligheder
 • Understøtte, at offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling
 • Understøtte, at landsbyer og lokalsamfund indgår samarbejde og netværk på tværs for at finde fælles løsninger på udfordringer og give grobund for nytænkning
 • Arbejde for, at landsbyerne skal have attraktive og fleksible udviklingsmuligheder for boliger og erhverv
 • Arbejde for, at alle landsbyer skal have let og sikker adgang til nærliggende naturoplevelser
 • Arbejde for, at den kollektive trafik medvirker til, at landsbyerne ikke isoleres
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Ved udarbejdelse af strategier og planer, der berører de lokale bysamfund, skal brugere og de lokale søges inddraget i processen
 2. Strategier og planer for landdistrikterne bør så vidt muligt tage udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, der går på tværs af kommunens forvaltninger
 3. De stedlige kvaliteter og udfordringer i og omkring kommunens landsbyer skal kortlægges.

Redegørelse

I Herning Kommune bor omkring en fjerdedel af kommunens samlede indbyggere i landdistrikterne. Det skal i denne sammenhæng forstås som lokalsamfund med op til ca. 1000 indbyggere og de tilhørende landdistrikter. I Herning Kommune har vi 27 landsbyer. Landsbyerne har forskellige styrker og potentialer, der knytter sig til blandt andet samlings- og aktivitetssteder i byen, adgang til naturoplevelser, kulturmiljøer og, ikke mindst, det aktive liv og lokale ressourcer.

Der er flere temaer i kommuneplanen der understøtter udviklingen af kommunens landsbyer og landdistrikter. Der er fokus på at sikre adgang til bynære rekreative arealer og naturområder og

temaer som kulturmiljø, turisme, fritidsformål samt idræt og fritid indeholder alle målsætninger, der fremmer mulighederne i både byer og landdistrikter.

Landdistriktspolitik

Der blev i 2011 udarbejdet en landdistriktspolitik, som blev suppleret med ændringer i 2016. Landdistriktspolitikken er udarbejdet på baggrund af et forslag fra Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune. I landdistriktspolitikken lægges der vægt på, at Byrådet i fællesskab med landsbyerne vil arbejde for, at de større og mindre lokalsamfund i kommunen fortsat skal styrkes og være livskraftige alternativer til at bosætte sig i Herning by og give væsentlige bidrag til mangfoldigheden i kommunen. Der skal være spændende og varierede muligheder for både bosætning og erhverv og vi skal understøtte mulighederne for udflugtsmål for både kommunens egne borgere og besøgende. Der skal være fokus på den offentlige service, mobilitet og mobil- og bredbåndsforbindelser og der skal arbejdes aktivt for, hvordan landsbyer og landdistrikter får større bevågenhed i hele den kommunale administration. Landdistriktspolitikken peger på otte hovedindsatsområder for det videre arbejde med forbedring af mulighederne i landdistrikterne i Herning Kommune:

 1. Kommunen og mindre bysamfund skal trække på samme hammel
 2. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling
 3. Lokale initiativer med kommunal opbakning
 4. Attraktive byggemuligheder for boliger og erhverv i de mindre bysamfund
 5. Let adgang til naturoplevelser i det åbne land
 6. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles
 7. Den kollektive trafik skal medvirke til, at landsbyerne ikke isoleres
 8. Markedsføring

Landdistriktspolitikken kan ses i sin helhed ved hjælp af linket den blå boks.

Landdistriktspolitikken er fulgt op af en handlingsplan, der omfatter aktiviteter der rækker ud over den enkelte landsbys lokale indsats. Der har blandt andet været arbejdet på at øge samarbejde byerne imellem i delområder i kommunen, og der har været fokus på at videreudvikle de enkelte bysamfunds positive særpræg.

Landsbykontaktudvalg

I Herning Kommune er der nedsat et Landsbykontaktudvalg. Udvalget er et forum, hvor landsbyerne og kommune i dialog kan hjælpe hinanden med udvikling af landdistrikterne.  Kontaktudvalget fungerer som orienterings-, debat- og inspirationsforum for foreninger, borgere og erhvervsliv i landdistrikterne.

Udvalget kommer blandt andet med forslag til strategi og politik for landdistrikterne og har samtidig til opgave at fordele midlerne fra den årlige landdistriktspulje, der er afsat af Herning Byråd.

Landsbykontaktudvalget består af en repræsentant fra hvert af de mindre bysamfund med under ca. 1000 indbyggere (27 landsbyer) samt 5 medlemmer fra byrådet.

Udvalget mødes som udgangspunkt fire gange om året og afholder derudover en årlig temadag, hvor der kan sættes fokus på særlige emner eller indsatser.

Samarbejdet mellem landsbyerne og Herning Kommune vil fortsat være et centralt element i udviklingen af landdistrikterne.

Landdistriktspulje

På det årlige budget afsættes en landdistriktspulje, som fordeles mellem de borgerforeninger og lignende, der er repræsenteret i Landsbykontaktudvalget. Landdistriktspuljen giver mulighed for at støtte projekter, som tager afsæt i de enkelte landsbyers behov, og understøtter deres muligheder for at udvikle aktiviteterne i landsbyen.  

Derudover er der gennem andre puljer i kommunen mulighed for at søge tilskud til blandt andet forskønnelsesprojekter og udvikling af de grønne områder i kommunens byer.

Udviklingsplaner og samarbejde

Der er i fællesskab med den enkelte landsby udarbejdet udviklingsplaner, der tager afsæt i det lokale særpræg og de temaer, der er afgørende for byens videre udvikling. Mange af indsatserne i udviklingsplanerne er gennemført. Det skal derfor undersøges, om der er behov for en justering eller om der skal igangsættes andre indsatser.

Flere af landsbyerne i Herning Kommune organiserer sig i fællesskaber, som tager udgangspunkt i fælles interesser og potentialer, ligesom der tages initiativ til konkrete fælles projekter. Det vil vi gerne understøtte og arbejde for at udbrede. Samarbejde gør stærk. Det gælder både i det enkelte bysamfund, flere landsbyer imellem og i større geografiske områder med både landsbyer og centerby.

Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter

En modernisering af planloven i 2019, betyder at kommunerne er forpligtet til at arbejde strategisk med planlægning for landsbyerne. Formålet er at understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund gennem en differentieret og målrettet planlægning og udvikling af landsbyer. Herning Kommune har gennem flere år, i samarbejde med landsbyerne, arbejdet for en udvikling af landsbyerne som helhed, og med udgangspunkt i en identificering af de enkelte byers styrker og potentialer. Det er blandt andet blevet konkretiseret i udviklingsplaner for de enkelte byer.

Landsbyer på forkant - anbefalinger fra tænketank

Som igangsætning for videreudvikling af planlægningen for og samarbejdet med landsbyerne, nedsatte Herning Kommune i foråret 2019 en Tænketank med repræsentanter fra landsbyerne, erhverv, innovation og turisme. Tænketanken havde til opgave at identificere og udfolde vigtige temaer for det fremtidige arbejde med udvikling af landdistrikterne og landsbyerne og udforme en række anbefalinger for kommunens og landsbyernes arbejde med at skabe ny udviklingskraft i landsbyer og landdistrikter. Landsbyerne har gennem landsbykontaktudvalget været involveret i processen og er kommet med indspil til tænketankens anbefalinger.

Tænketanken anbefaler, at de mange tilstedeværende og alsidige ressourcer i landdistrikterne udnyttes til at skabe nye bæredygtige udviklingsmuligheder gennem samarbejde og netværk - herunder at definere de enkelte byers rolle i et samlet byrollemønster. Tænketanken peger derudover på, at begreber som bæredygtighed, grøn omstilling, innovation, landsbynetværk, samskabelse og iværksætteri vil være vigtige pejlemærker i de fortsatte bestræbelser på at fastholde sunde landsbymiljøer i Herning Kommune. Anbefalingerne blev forelagt byrådet i august 2020.

Med udgangspunkt i anbefalingerne skal vi sammen med landsbyerne arbejde med differentierede indsatser som for eksempel bæredygtige landsbyer, nye boformer, mobilitet og iværksætteri. Nogle af temaerne vil knytte sig specifikt til et konkret sted eller landsby, mens andre favner bredere og kan involvere på tværs af flere lokalområder. Heri kan der også ligge et potentiale for at danne nye og utraditionelle måder at samarbejde på tværs af kommunen.

De hidtidige indsatser for landsbyudvikling i Herning Kommune skal, sammenholdt med Tænketankens anbefalinger, danne afsæt for at videreudvikle den strategiske planlægning for landsbyerne. Vi vil i samarbejde med lokalsamfundene og andre aktører blive skarpere på, hvordan vi med afsæt i lokalområdernes forskellighed og potentialer, kan sikre en positiv udvikling af vores landdistrikter og landsbysamfund.

Lokale initiativer skal sammen med den kommunale opbakning sikre udviklingen i vores landsbyer og landdistrikter. De enkelte bysamfunds positive særpræg skal videreudvikles og vi skal fremme og understøtte sammenhold og initiativlyst samt de mange lokale aktiviteter, der er nogle af de største fordele ved at bo i landdistrikterne.

Vi vil sammen med vores landsbyer og lokalsamfund finde de parametre og temaer, som vi skal vide mere om, og som skal danne grundlag for den strategiske planlægning fremadrettet. Vi skal kortlægge og blive klogere på de enkelte landsbyers værdier, udfordringer og muligheder og ikke mindst sammenhænge og ressourcer i de landskaber og lokalområder, de er en del af. Her kan temaer som landskabskarakterkortlægning, kulturmiljøer og Grønt Danmarkskort bringes i spil som nye værktøjer, der synliggør forskellige potentialer i kommunens geografi.  En større viden om potentialer og udfordringer i vores landdistrikter og landsbyer kan danne grundlag for konkrete og målrettede lokale strategier, handleplaner og projekter, der tager udgangspunkt i helheden samtidig med, at der tages afsæt i lokale behov og potentialer i de enkelte landsbyer eller grupper af landsbyer.

Links

Landdistriktspolitik 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)