Bæredygtighed i Herning Kommune

Sammen skal vi arbejde for en rigere natur, et renere miljø og for at nedbringe klimabelastningen. Med et særligt fokus på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling, sundhed og det gode liv for kommunens borgere.

Vi har et fælles ansvar for at skabe en bæredygtig fremtid. Herning Kommunes mål for den bæredygtige udvikling er derfor, at den skal være bredt forankret hos borgere, erhvervsliv og kommune. Dette mål tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål og Herning Kommunes Agenda 21-Strategi og fokuserer på at fremme den bæredygtige udvikling i kommunen.

Herning Kommune rolle vil især være som initiativtager, tovholder og facilitator for konkrete initiativer og projekter som skal medvirke til en bæredygtig omstilling. Tre konkrete indsatser forventes at have en særlig indflydelse på Herning Kommunes bæredygtige udvikling.

  • Centeret Bæredygtig Herning med fokus på det private erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne som målrettet indsat for at sikre bæredygtig vækst
  • Det nationale klimapartnerskab DK2020, som tager udgangspunkt i Paris-aftalen, forpligter os til at udarbejde en klimaplan med handlings- og implementeringstiltag inden for alle sektorer, der udleder CO2. Det gælder særligt for energiforbrug og -produktion, transport, arealanvendelse/ landbrug og klimatilpasning
  • Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening der forpligter os til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter med 2% om året
Luk alle
Åben alle

Herning Kommunes fokus på FN’s Verdensmål

Herning Kommune betragter FN's verdensmål som et mindset der arbejdes ud fra og inddrages i de indsatser, vi arbejder med og har på dagsordenen. Med afsæt i verdensmålene vil Herning Kommune være med til at løfte barren og ambitionsniveauet og skabe en bæredygtig udvikling på skuldrene af de bæredygtige indsatser, vi allerede har i gang. Et særligt fokus har verdensmål 17 - Partnerskaber, da Herning kommune som offentlig myndighed har en naturlig rolle som initiativtager, tovholder og facilitator og et særligt ansvar for at medvirke til en bæredygtig udvikling.

Den konkrete planlægning

Med Herning Kommuneplan 2021-2032 tages de første skridt mod en bæredygtig udvikling. Arbejdet med DK2020 og Bæredygtig Herning vil ligeledes få en væsentlig indflydelse på kommuneplanen, hvor bæredygtige tiltag får større betydning for, hvordan vi som samfund anvender og prioriterer brugen af vores arealer, i forhold til for eksempel byudvikling, landbrug, biodiversitet og rekreation.

I denne kommuneplan fastlægges konkrete retningslinjer for håndtering af vand ved ekstremregn, retningslinjer for placering af solceller, og med kommuneplanen stilles også krav om at der udarbejdes en strategi for produktion af vedvarende energi samt strategi for etablering af skov til optagelse af CO2.