VVM-Pligtige Anlæg

Det er ikke længere obligatorisk at udlægge retningslinjer om placering af VVM-pligtige anlæg i kommuneplanen.

Nedenstående anlæg er vurderet efter "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning". Der er til anlæggene udarbejdet et kommuneplantillæg eller et regionplantillæg, der udlægger retningslinjer om placering af anlægget. Anlæggene er medtaget i kommuneplanen, da de i 2020 endnu ikke var fuldt udnyttede.

Byrådet vil

  • Fastholde de allerede givne tilladelser
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Fuglsang Sø og Holing Sø

  1. Der udlægges areal til etablering af søområder i princippet som vist på figuren nedenfor
  2. Områderne kan udnyttes intensivt til søsportslige og rekreative formål
  3. I umiddelbar tilknytning til søerne kan der etableres anlæg til brug i forbindelse med rekreativ og sportslig udnyttelse af søerne
  4. Området må ikke benyttes til støjende fritidsformål
  5. Opgravet materiale fra etablering af søerne kan udlægges i området i det omfang, det ikke anvendes til anlægsarbejder et andet sted, i princippet som vist på figuren nedenfor. Det er en forudsætning, at der kan opnås godkendelse hertil.

 

DNV-Gødstrup

  1. Området, vist på kommuneplanramme 54.OF1, udlægges til etablering af regionshospitalet DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest, jf. VVM-redegørelse og miljøvurdering af januar 2012
  2. Etablering af helikopterlandingsplads i tilknytning til regionshospitalet skal ske med udgangspunkt i det beskrevne grundlag for pladsen i VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest af januar 2012, samt under forudsætning af godkendelse fra Trafikstyrelsen og de i etableringstilladelsen knyttede vilkår

MCH TimeWorld

  1. Området vist på figuren nedenfor (stiplet linje), der er omfattet af en del af kommuneplanramme 14.E6 og 14.R4 samt lokalplan 14.E6.3, udlægges til etablering af MCH TimeWorld samt øvrige projektelementer i masterplanen for MCH inden for rammerne af lokalplan 14.E6.3, jf. "MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, VVM-redegørelse og miljøvurdering af maj 2015".

Redegørelse

Kommunen tager stilling til spørgsmålet om VVM-pligt for de anlægstyper, som ikke er obligatorisk VVM-pligtige. For anlæg, som er VVM-pligtige, udarbejdes desuden en vurdering af det konkrete anlægs forventede miljømæssige konsekvenser, en såkaldt VVM-redegørelse.

Staten er VVM-myndighed for visse nærmere angivne anlægstyper.

For alle VVM-pligtige anlæg gælder uanset om det er kommunen eller staten, der er VVM-myndighed, at de skal have en særlig tilladelse inden bygherren må påbegynde anlægget og at denne tilladelse ikke må gives, før VVM-redegørelsen og den nødvendige planlægning er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen eller endeligt udfærdiget af staten.