Vandindvinding

I Herning Kommune er der mange steder rigeligt med grundvand til at dække det nuværende vandforbrug. Andre steder i kommunen sker der en overudnyttelse, som betyder, at vådområder og vandløb er påvirket af vandindvindingen.

Byrådet vil

  • Sikre, at grundvandsressourcen ikke overudnyttes og at vandindvindingen ikke går ud over hensynet til naturen og miljøet
  • "Rette kvalitet til rette formål" - det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet end drikkevand
  • Sikre, at drikkevandsforsyningen skal baseres på decentral indvinding
  • Finde løsninger til at begrænse vandforbruget i de områder hvor vandindvindingen belaster vådområder og vandløb 
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Kommunen har i vandforsyningsplanen fastlagt mere konkrete retningslinjer for administration af indvindingstilladelser.

Redegørelse

Det vurderes, at der bæredygtigt kan indvindes 30-35 % af den mængde nedbør, som falder over et område. Resten fordamper eller strømmer væk via dræn, vandløb og grundvand. Når de 30-35 % er brugt, påvirker en øget indvinding vandføringen i vandløbene og vandstanden i våde naturområder. Dermed påvirkes tilstanden af berørte økosystemer og det tilknyttede dyre- og planteliv.

Herning Kommune administrerer Vandforsyningsloven. Kommunen giver tilladelse til indvinding af grundvand og overflade, hvis en ny eller fortsat vandindvinding ikke risikerer at påvirke naturområder negativt eller forringe kvaliteten i grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresse.

Herning Kommune overvejer nøje, hvor der skal gives tilladelse til indvinding af vand med drikkevandskvalitet og hvor der kan bruges vand af ringere kvalitet end drikkevand. Det vil sige, at indvindingen af vand, der ikke skal bruges til drikkevand, som udgangspunkt skal ske fra terrænære magasiner og kun undtagelsesvis fra dybere magasiner med drikkevandsinteresser. Drikkevand bliver prioriteret over vand til erhverv.

Links

Plan for vandforsyning

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)