Støjbelastede Arealer

Kommunerne har ansvaret for at sikre, at støjbelastede arealer både i byzone og i landzone ikke overgår til støjfølsom arealanvendelse.

Byrådet vil

 • Sikre, at der er udpeget støjkonsekvenszoner omkring alle flyvepladser, motorsportsbaner, skydebaner og områder udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det samme gælder i forhold til motorsportsbaner, skydebaner, som ligger i nabokommuner tæt ved kommunegrænsen. Se kortbilag 5
 • Sikre, at der er udpeget områder til Forsvarets øvelsesområder/skydebaneanlæg, så disse fortsat kan bruges til militære skydeøvelser
 • Forebygge miljøkonflikter mellem støjfølsom arealanvendelse, såsom boliger og institutioner, og støjende virksomheder eller anlæg, forsvarets øvelsesarealer, veje og jernbaner
 • Sikre, at der som udgangspunkt ikke planlægges eller etableres bebyggelser, aktiviteter eller anlæg, som er støjfølsomme inden for de udpegede støjkonsekvenszoner
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

(De angivne støjgrænser i retningslinjerne er Miljøstyrelsens vejledende støjkrav i 2016 - der administreres altid efter Miljøstyrelsens vejledende støjkrav).

 1. I støjkonsekvenszonerne må der ikke planlægges eller etableres bebyggelser, aktiviteter eller anlæg, som er støjfølsomme, bortset fra erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri til fiskeri- og jordbrugserhverv. Der kan gives tilladelse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. blandt andet Planlovens §15a og Miljøstyrelsens vejledninger om støj
 2. Støjkonsekvenszonerne fremgår af kortbilag 5. Støjkonsekvenszonerne angivet omkring skydebane-anlæg og motorsportsbaner er kun vejledende. Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom anvendelse i nærheden af skydebaneanlæg og motorsportsbaner og lignende skal de præcise støjkonsekvenszoner fastlægges i hvert enkelt tilfælde
 3. Der er udlagt støjkonsekvenszoner omkring forsvarets øvelsesområder, som vist på kortbilag 5
 4. I støjkonsekvenszonerne må der kun udlægges nyt areal til støjfølsom anvendelse med Miljøministeriets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Kommunen vil administrere blandt andet Planloven, så ny bebyggelse i det åbne land til støjfølsom anvendelse ikke placeres i støjkonsekvenszonen

Redegørelse

Støjbelastede arealer er blandt andet områder i nærheden af:

 • Skydebaner
 • Motorsportsbaner
 • Lufthavne/flyvepladser
 • Forsvarets øvelsesområder
 • Vindmøller
 • Erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Støjfølsom arealanvendelse er blandt andet:

 • Boligområder
 • Undervisningsinstitutioner for børn
 • Kirkegårde
 • Parker og andre offentligt tilgængelig rekreative arealer
 • Campingpladser
 • Kolonihaver
 • Kontorer
 • Hoteller

Forsvarets områder

Der er udpeget støjkonsekvenszone omkring forsvarets øvelsesområde ved Borris. En del af denne støjkonsekvenszone ligger i Herning Kommune ved Sdr. Felding. Se kortbilag 5.

Der er udpeget støjkonsekvenszone omkring forsvarets øvelsesområde ved Holstebro. En mindre del af denne støjkonsekvenszone ligger i Herning Kommune nord for Vind. Se kortbilag 5.

Der er udpeget støjkonsekvenszone omkring forsvarets øvelsesområde ved Karup. En mindre del af denne støjkonsekvenszone ligger i Herning Kommune nord for Haderup.

Grundlag for udpegningerne

Bestemmelserne om støjbeskyttelse i planloven skal sikre, at den fysiske planlægning medvirker til at forebygge, at der opstår konflikter mellem støjende og støjfølsomme anvendelse. Fremtidige boligområder/brugere af støjfølsomme anlæg sikres mod støjgener samtidigt med, at eksisterende støjende virksomheder og anlæg ikke udsættes for krav om øget støjdæmpning.

Områder med eksisterende eller planlagte støjende aktiviteter eller anvendelser skal derfor beskyttes mod placering af støjfølsom anvendelse i deres nærhed. Dette kan gøres ved, at der i planer indarbejdes støjkonsekvenszoner (se kortbilag 5). Ved fastsættelse af disse zoner, tages der udgangspunkt i, at støjbelastede arealer er områder, hvor støjniveauet er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den støjfølsomme anvendelse.
Der kan gives tilladelse til støjfølsomme aktiviteter eller anvendelser inden for støjkonsekvenszonerne, hvis den støjfølsomme anvendelse kan sikres mod støjgener, jf. Planlovens §15a. og Miljøstyrelsens vejledninger. Tilsvarende tilladelser i støjkonsekvenszoner omkring Forsvarets øvelsesområder kan kun gives med Miljø- og Fødevareministeriets tilladelse.

Særlige forhold vedrørende de enkelte typer af støjbelastede arealer

Forsvarets øvelsesområder ved Borris, Holstebro og Karup

Øvelsesområderne påvirker omgivelserne med støj. Dette har blandt andet betydning for byudviklingsmulighederne i Sdr. Felding, som ligger tæt på øvelsesområdet ved Borris (Borris Skydeterræn).

Der er fastlagt støjkonsekvenszoner inden for områder, hvor støjbelastningen er større end 55dB (A)I. Der kan derfor ikke planlægges eller etableres bebyggelser, aktiviteter eller anlæg som er følsomme for støj. Støjgrænserne er et udtryk for støjbelastningen angivet som en årsmiddelværdig, korrigeret for dag-, aften-, nat- og weekendtillæg. For at undgå begrænsninger i Forsvarets aktivitetsniveau i øvelsesområderne giver Staten (som er myndighed på området) som hovedregel ikke tilladelse til støjfølsom anvendelse i støjkonsekvenszonerne. Dette gælder også for yderligere byudvikling i støjkonsekvenszonerne, hvor der er påbegyndt byudvikling. Dog kan miljø- og fødevareministeren, efter udtalelse fra forsvarsministeren i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, tillade fornyelse og udvikling af bymæssig bebyggelse i udkanten af støjkonsekvensområderne efter bestemmelserne i planlovens § 15a.

Formålet med dette er, at udviklingen omkring forsvarets øvelsesområder ikke låses fast. Det er en betingelse, at byudviklingen skal være af væsentlig betydning for kommunen og støjbelastningen må ikke overstige 55 dB(A)I væsentligt.

Skydebaner

Der er udlagt vejledende støjkonsekvenszoner omkring alle skydebaner i kommunen.

Zonerne er fastlagt ud fra, at støjfølsom arealanvendelse nærmere end 3 km fra langdistancebaner og kortdistancebaner, hvor der skydes med grovpistol. Flugtskydningsbaner må kun ske på baggrund af en nærmere kvalificeret vurdering af støjen fra den pågældende skydebane.

Ved øvrige kortdistancebaner må støjfølsom anvendelse nærmere end 500 meter fra banen kun ske på baggrund af en nærmere kvalificeret vurdering af støjen.

I Viborg Kommune ligger Flugtskydningscenter Karup tæt ved kommunegrænsen. Den del af støjkonsekvenszonen, der ligger i Herning Kommune, er derfor taget med.

Motorsportsbaner

Der er enkelte motorsportsbaner (gokart og bocart) samt et køreteknisk anlæg ved Hammerum og Rigspolitiets øvelsesbane ved Karup Lufthavn. Der er udlagt vejledende støjkonsekvenszoner på 1.000 meter omkring de to sidstnævnte anlæg.

Ved konkrete projekter om placering af støjfølsom anvendelse nærmere end 1.000 meter fra et af disse anlæg, skal den præcise støjkonsekvenszone fastlægges. Inden for denne støjkonsekvenszone må der som udgangspunkt ikke etableres støjfølsomme anvendelser.

Karup Lufthavn

Lufthavnen er placeret i Viborg Kommune. Der er angivet de dele af støjkonsekvenszonerne, som rækker ind i Herning Kommune. Inden for den yderste afgrænsning (> 50 dB) må der ikke etableres rekreative områder med overnatning. Inden for den inderste afgrænsning (> 55 dB) må der ikke etableres boligområder og andre støjfølsomme anvendelser.

Flyvepladser

Der er udlagt konsekvenszoner omkring Herning Lufthavn. Inden for den yderste afgrænsning (> 50 dB) må der ikke etableres rekreative områder med overnatning. Inden for den inderste (> 55 dB) må der ikke etableres boligområder og andre støjfølsomme anvendelser. Der er på tilsvarende vis udlagt konsekvenszoner omkring helikopterlandingspladsen ved DNV- Gødstrup (det nye sygehus).

De private flyvepladser og helikopterlandingspladser ved Sdr. Felding er markerede på kortet. Da disse i forvejen ligger inden for støjkonsekvensområdet omkring Forsvarets øvelsesterræn ved Borris, er der ikke angivet støjkonsekvenszoner for disse. Desuden er aktiviteten på disse pladser meget lav.