Spildevandsrensning

Herning Kommune skal administrere lovgivningen inden for spildevandsområdet, herunder også gældende retningslinjer/lovgivning i vandområdeplanen, i relation til håndtering og rensning af spildevand.

Udledninger af spildevand til vandområder i Herning Kommune må ikke bidrage væsentligt til forureningen af et vandområde og må ikke være til hinder for, at miljømål for det enkelte vandområde kan opfyldes. Tilsvarende må nedsivning af spildevand ikke give anledning til forurening af jord og grundvand.

I tilladelser til udledning og nedsivning af spildevand fastsætter kommunen vilkår, som skal sikre, at udledningerne til vandområderne sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt at nedsivning ikke skader jord og grundvand.

Byrådet vil

  • Hindre en uacceptabel påvirkning af vandområderne og reducere og minimere udledningen af forurenende stoffer ved rensning af spildevand
  • Sikre, at udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværker reduceres løbende
  • Sikre, at udledninger, som skyldes regn, ikke bidrager væsentligt til forureningen af et vandområde og ikke er til hinder for, at miljømålsætningen for et vandområde kan opfyldes
  • Arbejde for, at de vandområder, som er udpeget i vandområdeplanens indsatsprogrammer, opfylder kravet om god økologisk og kemisk tilstand, som angivet i planerne
  • Arbejde for, at de badeområder, som er udpeget i vandområdeplanens indsatsprogrammer, opfylder kvalitetsmålet tilfredsstillende for badevand, som angivet i planerne
  • Sikre, at spildevandsudledninger til enhver tid søges reduceret i takt med den teknologiske udvikling og ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Opprioritere initiativer, der forbedrer spildevandsrensningen i oplandet til vandløb og søer med høj og god økologisk tilstand eller hvor miljømålsætningen ikke er opfyldt
  • Sikre at vi, udover retningslinjer i vandområdeplanen og lovgivning relateret til vandområdeplanen, prioriterer indsatser, der fremmer samling af og synergi til andre planer, herunder specielt spildevandsplan og natura2000 plan
  • Prioritere indsatser, der øger hensyn til klimaforandringer, herunder for eksempel øgede mængder regn og separation af spildevand og regnvand
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Der henvises til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen samt retningslinjer i vandområdeplanen og lovgivning relateret til vandområdeplan distrikt Jylland og Fyn.

Redegørelse

Spildevand er rent lovgivningsmæssigt et bredt begreb, som blandt andet omfatter husspildevand i det åbne land og i byområderne (sanitært spildevand), spildevand fra erhvervsvirksomheder (processpildevand), jernholdigt grundvand, afværgevand fra jord- og grundvandsforureninger, samt regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer såsom veje og parkeringspladser.

Kommunen skal give tilladelse til afledning af spildevand og regnvand og stiller i den forbindelse krav, som sikrer at afledningen sker sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Det gøres uanset om afledningen sker ved nedsivning i jorden, ved udledning til vandløb eller til kloaksystemet.

I Vandområdeplanerne er der mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand. Herning Kommune er omfattet af Vandområdeplan for distrikt Jylland og Fyn.

Til vandområdeplanen er der knyttet et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler, der skal til for at nå de mål, som er opstillet i planen. Retningslinjer og lovgivning relateret til vandområdeplanerne har bindende virkning overfor Herning Kommunes fysiske planlægning og administration.