Spildevand, Forsyningsområdet

Det samlede kloakerede opland i Herning Kommune udgør over 5.000 ha. Herning Vand A/S varetager størstedelen af opgaverne med anlæg, drift og vedligeholdelse af dette opland. I det åbne land (uden for kloakeret område) ligger ca. 4.700 ejendomme, som ikke er tilsluttet kloaksystem og som derfor selv håndterer deres spildevand.

Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 fastlægger de overordnede rammer for håndteringen af spildevand og regnvand i Herning Kommune.

Byrådet vil

 • Arbejde for, at Herning Kommune skal være blandt de førende på spildevandsområdet. Kommunen skal aktivt medvirke til at udvikle miljømæssigt forsvarlige løsninger på området, herunder indføre lokale løsninger til håndtering af regnvand og gode klimatilpasningsløsninger i øvrigt
 • Sikre, gennem spildevandsplanen, at opnå den mest optimale håndtering af kommunens spildevand og regnvand i forhold til borgerne, klima, miljø og økonomi
 • Med spildevandsplanen sikre, at retningslinjer i vandområdeplan for distrikt Jylland og Fyn følges og at indsatser i vandområdeplanen gennemføres
 • Arbejde for, at spildevand renses og udledes på en sådan måde, at recipientpåvirkningen reduceres og grundvandet beskyttes
 • Arbejde for, at regn- og spildevand adskilles i alle områder, hvor det er teknisk og økonomisk forsvarligt
 • Arbejde for at fremme lokal håndtering af regnvand i samarbejde med Herning Vand A/S, kommunens borgere, virksomheder og andre interessenter
 • Indarbejde løsninger til lokal håndtering af regnvand, der kan give værdi for lokalområder i forhold til andre hensyn (rekreativ anvendelse, sikre dannelsen af grundvand, natur i byen og andet)
 • Have fokus på at håndtere regnvand så tæt på kilden som muligt, blandt andet ved anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand) i samarbejde med andre interesser i lokalområdet
 • Gennemføre indsats for reduktion af antallet af overløbsbygværker i overensstemmelse med vandområdeplan for Distrikt Jylland og Fyn
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Der henvises til de gældende retningslinjer i Vandområdeplanen  og tilhørende Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter samt Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Redegørelse

Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 angiver, hvordan spildevandet i kommunen skal håndteres, herunder også hvordan regnvand fra tage, veje, pladser og lignende skal håndteres.

Spildevandsplan 2015-2025 har specielt opmærksomhed på følgende emner:

 • Separering af regn- og spildevand i alle de områder, hvor det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt. Separering vil blandt andet medvirke til at reducere antallet af overløb med spildevand til vandløbene og reducere konsekvenserne af de øgede regnmængder
 • Separat håndtering af spildevand og regnvand gennem centralisering af spildevandsrensningen på færre renseanlæg og decentral håndtering af regnvand, enten ved nedsivning eller ved udledning til vandløb via regnvandsbassiner
 • Lokal håndtering af regnvand i nye bolig- og erhvervsområder: Her vil regnvand så vidt muligt skulle håndteres lokalt ved nedsivning eller anden lokal anvendelse (LAR). I områder hvor dette ikke er muligt (på grund af dårlige nedsivningsforhold, høj grundvandsstand, sårbart grundvand eller andet), vil vandet blive ledt til vandløb via regnvandsbassiner

I perioden 2020-2025 er det planen at nedlægge renseanlæggene i Haderup, Feldborg og Sørvad. Spildevand fra disse byer pumpes til Aulum Renseanlæg, som opgraderes og bliver centralrenseanlæg for området. I samme periode nedlægges Sunds Renseanlæg og spildevand herfra pumpes til Herning Renseanlæg. På sigt forventes det, at der skal placeres et nyt centralrenseanlæg for Herning i den nordlige del af kommunen.

Næsten 4.700 ejendomme i Herning Kommune ligger i det åbne land udenfor kloakeret område og er derfor ikke tilsluttet Herning Vand A/S´ kloaksystem. Spildevand herfra renses oftest mekanisk i bundfældningstank. Efter bundfældning kan spildevandet ledes til yderligere rensning, til nedsivning i jorden eller til udledning i dræn, grøfter eller vandløb.

Links

Vandområdeplaner

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)