Nyttiggørelse af Jord, Restprodukter samt Bygge- og anlægsaffald

Lettere forurenet og forurenet jord er sammen med restprodukter, samt sorteret lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald velegnet til nyttiggørelse i bygge- og anlægsarbejde. Herning Kommune ønsker, at det nyttiggøres i videst muligt omfang under størst muligt hensyn til grundvandet, natur, recipienter og menneskers sundhed.

Byrådet vil

  • Arbejde for, at lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter og sorteret lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald nyttiggøres i bygge- og anlægsprojekter i videst muligt omfang
  • Sikre, at der i forbindelse med kommunale projekter overvejes, om der kan nyttiggøres lettere forurenet og forurenet jord, restprodukter eller sorteret, lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald
  • Sikre, at der i forbindelse med den kommunale planlægning vurderes, om der er mulighed for etablering af rekreative bakkelandskaber m.v. eller om der er behov for støjvoldsprojekter til nyttiggørelse af lettere forurenet jord
  • Arbejde for, at CO2-udledningen i forbindelse med transport af lettere forurenet jord minimeres
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

  1. Der må ikke nyttiggøres lettere forurenet eller forurenet jord samt restprodukter eller sorteret lettere forurenet eller forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald, før kommunen har givet godkendelse hertil iht. miljølovgivningen. En konkret vurdering skal godtgøre, at nyttiggørelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til grundvandsbeskyttelsen, recipienter, natur og menneskers sundhed, samt at det samfundsøkonomisk er en god ide
  2. Der må ikke nyttiggøres lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder og lignende
  3. Der må ikke anvendes jord, restprodukter og sorteret forarbejdet bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer i henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald", før kommunen har meddelt sin accept

Redegørelse

Kommunen vil godkende nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter eller sorteret lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald, når det kan ske på forsvarlig vis. Godkendelsen er afhængig af, at det samfundsmæssigt er en god ide, og at der ikke er risiko for, at forureningen spredes, eller at den er til fare for grundvand, natur, recipienter eller menneskers sundhed.

En øget nyttiggørelse er med til at sikre, at de lokale og regionale ikke-fornybare råstoffer som sand og grus samt kapaciteten på deponierne rækker længere.