Forurenede Arealer

Herning Kommune skal vurdere ændret anvendelsen af og bygge- og anlægsarbejder på arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1 (konkret viden om forureningskilder) eller vidensniveau 2 (konkret viden om forurening) efter Lov om forurenet jord. Herved sikres, at den fremtidige anvendelse af arealet sker forsvarligt i forhold til natur, miljø og menneskers sundhed.

Byrådet vil

 • Sikre at forurenede arealer, der skal bruges til særligt følsomme formål, kun kan anvendes, hvis det sker uden sundhedsmæssig risiko for brugerne af arealerne
 • Forebygge og afværge forureningers skader på miljøet særligt i forhold til grundvandet
 • Forebygge yderligere spredning af forurening i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord fra forurenede arealer
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Ejer eller bruger af et kortlagt areal skal ansøge kommunen om § 8 tilladelse efter Lov om forurenet jord før ændret arealanvendelse til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution
 2. Ejer eller bruger af et kortlagt areal skal ansøge kommunen om § 8 tilladelse efter Lov om forurenet jord, hvis arealet er fastlagt som offentligt indsatsområde herunder områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD), indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområde samt areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, før den pågældende ændrer anvendelsen til et af det pkt. 1 nævnte formål eller påbegynder et bygge- og anlægsarbejde
 3. Kommunen kan stille krav, at ansøger for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelse eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde sker miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 4. Kommunen kan stille vilkår til § 8 tilladelse efter Lov om forurenet jord, som sikre,
  - at ændret anvendelse til et af de i pkt. 1 nævnte formål kun sker efter gennemførelse af de miljø- og sundhedsmæssige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelse
  - at bygge- og anlægsarbejder over en forurening kun sker, hvis der forhindres en forøgelse af risikoen for grundvandet, overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder
 5. Afgørelsen om § 8 tilladelse efter Lov om forurenet jord skal være i overensstemmelse med udtalelse fra Region Midtjylland for at sikre, at kommunen stiller vilkår, som sikre, at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentlig

Redegørelse

Ringkøbing Amt har gennem tiden gennemført en kortlægning af muligt forurenende aktiviteter. Kortlægningen er primært sket ud fra kendskabet til aktiviteter, der er foregået før midten af 1970´erne, hvor Miljøbeskyttelsesloven og særlige regelsæt for olie- og kemikalieaffald trådte i kraft.

Foruden kortlægning af muligt forurenende aktiviteter har det tidligere Ringkøbing Amt med assistance fra kommunerne også kortlagt lokaliteter, hvor der er konstateret forurening. Kortlægningsarbejdet fortsætter efter kommunalreformen i regi af Region Midtjylland, som registrerer alle kortlagte arealer i kommunen og viser dem på Danmarks Arealinformation. Derved sikres det, at nuværende og kommende ejere af arealerne har adgang til oplysninger om forureninger.

Lov om forurenet jord regulerer alle forhold vedrørende jordforureninger uanset tidspunkt for forureningen. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på natur, miljø og menneskers sundhed.

Region Midtjylland er kun forpligtet til at undersøge arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder inden for de i Jordforureningslovens udlagte arealer med offentlig indsats, der omfatter udpegede Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) eller indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg, overfladevand, internationale naturbeskyttelsesområder eller anvendes til følsomt formål (f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution i øvrigt).

Det kan ikke forventes, at der foretages offentligt finansierede undersøgelser eller etableres afværgeforanstaltninger uden for de i Lov om forurenet jord udlagte arealer med offentlig indsats med mindre, der gælder helt specielle forhold. Det offentlige finansierer indsatsen over for forureninger, hvor forureneren ikke kan drages til ansvar.

Herning Kommune foretager en vurdering og eventuelt en forureningsundersøgelse, før erhvervsområder lægges ud til følsom anvendelse.

Pr. 1/1 2008 er jordforureningsloven ændret således, at samtlige byzoner som udgangspunkt skal klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Hensigten med områdeklassificeringen er at opnå en bedre styring af anbringelse af overskudsjord fra de klassificerede områder.

Herning Kommune har gennem et regulativ undtaget større sammenhængende områder i byzoner fra klassificeringen. Undtagelsen er mulig, når kommunen vurderer, at et område ikke er lettere forurenet.
Adgang til kort med angivelse af de klassificerede områder findes på kommunens hjemmeside og på Danmarks Arealinformation. Konsekvensen af områdeklassificering er, at flytning af jordpartier over 1 m3 væk fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, skal på forhånd anmeldes til kommunen. Dokumentation i form af analyser af prøver for forurenende stoffer er påkrævet. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du anmelder flytning af overskudsjord fra områdeklassificeringen, kortlagte arealer og offentlige vejarealer.