Akvakultur

Akvakultur eller ferskvandsdambrug består af damme, der gennemstrømmes af vand fra vandløb eller grundvand og hvor der opdrættes ørreder. I Herning Kommune er der 11 ferskvandsdambrug, som ligger ved vandløb i oplandet til Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden. To af ferskvandsdambrugene er intensive modeldambrug og ni er traditionelle dambrug. Af de traditionelle dambrug er tre økologiske. Derudover er der to FREA-anlæg i kommunen. Et FREA-anlæg recirkulerer vandet 100 % og har således ikke udløb til et vandløb. Den årlige produktion i Herning Kommune er på ca. 4000-4500 tons regnbueørreder.

Dambrugene (ikke FREA-anlæg) giver med sin drift anledning til miljøpåvirkning af fjorde og vandløb som konsekvens af fysisk påvirkning af vandløb samt udledninger af næringsstoffer, organisk materiale, medicinrester og hjælpestoffer.

Nationalt har regeringen vedtaget en strategiplan, der skal føre til mindst en 25 % forøgelse af produktionen i dansk akvakultur i perioden 2012 til 2020. I 2021 udsendes en ny strategiplan.

Byrådet vil

 • Understøtte statens strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark
 • Løse problemer med opstemninger og ikke tilfredsstillende passageforhold for fisk, lampretter og smådyr ved Silstrup Dambrug senest i forbindelse med vandområdeplan 2021-2017 for Jylland og Fyn
 • Give tilladelse til indvinding af grundvand, hvis de lokale forhold tillader det
 • Give mulighed for udvidelser af produktionen, hvis det sker på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag for nær- og fjernrecipient
 • Finde løsninger på miljøproblemer ved dambrugsdrift blandt andet ved at deltage i dambrugsprojekter og tværkommunalt samarbejde.
 • Sikre en produktion af fødevarer fra akvakultur
 • Sikre gode arbejdspladser og livsbetingelser i blandt andet yderområderne af kommunen gennem akvakulturerhvervet
 • Sikre en miljømæssigt bæredygtig produktion af fødevarer fra akvakultur
 • Forbedre faunapassage i Rind Å ved Skjern Å forvirringen (Silstrup Dambrug) 2022-2023
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Dambrugene skal drives, så de ikke forhindrer, at vandområdernes målsætninger opfyldes, herunder visse vandområders status som Ramsar-, EF-Habitat- og EF-Fuglebeskyttelsesområde
 2. Udledningen af medicin og andre miljøfremmede stoffer (hjælpestoffer), organisk stof og næringsstoffer skal løbende søges reduceret og overholde nationale miljøkvalitetskrav
 3. Nye industriproduktioner bør ske i tilknytning til erhvervsområder eller på egnede landbrugsarealer og baseres på konkret ansøgninger herom
 4. Dambrugenes miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser revurderes efter 10 år
 5. Vandområdeplanerne fastsætter retningslinjer for den fremtidige administration af dambrugene
 6. Vandindvinding fra vandløb kan kun tillades under særlige hensyn til blandt andet, at målsætningen for berørte vandområder opfyldes og at vandløbet sikres så stor vandmængde og naturlig variation i vandføringen som muligt
 7. Vandløbsvand, der ikke indtages til dambrugsdrift, skal tilføres eksisterende faunapassage til denne er fuldt løbende

Vandområdeplanerne 2016-21, der efterfølges af vandområdeplan 2021-2027 opstiller retningslinjer for området.

 1. Ved nyanlæg af akvakulturanlæg skal udledningen reduceres mest muligt (BAT) og resulterende udledninger af N og P til fjordmiljøet kompenseres eksempelvis ved forudgående eller samtidig nedlæggelse af traditionel dambrugsproduktion i fjordoplandet eller anden næringssaltkompenserende aktivitet
 2. Recirkulerede store akvakulturanlæg kan etableres i erhvervsområder eller på egnede landbrugsarealer efter forudgående vurdering af grundvands- og nedsivningspotentiale og med en resulterende næringssaltbelastning, der respekterer vandområdeplanlægningens rammer.

Redegørelse

I Herning Kommune er der 11 ferskvandsdambrug og to FREA-anlæg. Produktionen af fødevarer fra akvakultur sikres ved at:

 • Give mulighed for udvidelser af produktionen
 • Udpege egnede områder, der kan tilgodese etableringen af fuldt recirkulerede anlæg
 • Understøtte Fødevare- og landbrugspakkens vækstplan med henblik på vækst i dambrugserhvervet gennem strukturudvikling mod omlægning fra traditionelle dambrug til større og mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige anlæg
 • Reservere arealer og N og P kvoter til store recirkulerede industrianlæg (eksempelvis FREA-anlæg) med en produktionskapacitet på op mod 3.000 tons årligt. Anlæggene kan have slutrensning i kombineret plantelagune, rodzoneanlæg og/eller pileanlæg. Der stilles krav om udledningsneutralitet i forhold til udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet
 • Give tilladelse til indvinding af grundvand, hvis de lokale forhold tillader det. Forsigtighedsprincippet bruges for at vandet skal udnyttes på en bæredygtig måde

Dambrugene (ikke FREA-anlæg) giver med sin drift anledning til følgende miljøpåvirkninger:

 • Påvirkning af vandløbene med organisk materiale
 • Udledning af kvælstof og fosfor med mulighed for påvirkning af fjernrecipienten her Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing fjord
 • Udledning af rester af medicin og hjælpestoffer
 • Fysisk påvirkning af vandløbet, som følge af opstemningen til vandindtag, regulering af vandløbsprofil, der hindrer fisk og smådyr i at vandre, samt nedsætter vandhastigheden med øget bundfældning og dårlig vandkvalitet til følge

De nationale vandplaner erstatter de tidligere gældende planer for saneringen af stemmeværkerne ved dambrugene. Kommunerne skal herefter opstille handleplaner, som vil efterleve vandplanernes tidsfrist for opfyldelse af vandløbenes målsætninger.

Det tilstræbes, at faunapassage ved dambrug fortrinsvis etableres ved nedlæggelse af stemmeværker, så dambrugsproduktionen baseres på oppumpet dræn-, grund- eller overfladevand. Når stemmeværket fjernes, kan en optimal faunapassage og gode økologiske forhold opstrøms sikres.

Reguleringen af dambrugene sker med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug". Bekendtgørelsen har som overordnede formål at skabe incitament til øget produktion og reduceret miljøbelastning. Derudover indeholder den regler om, at dambrug, der ønsker at udvide eller ændre deres produktion, skal overgå til nye regler om udleder krav.

Dambrugenes udledning af medicin og andre miljøfremmede stoffer administreres, så udledningerne ikke medfører at gældende vandkvalitetskrav overskrides. Derfor skal alle aktive dambrug miljøgodkendes. Kommunen kontrollere ved tilsyn, at dambrugene efterlever kravene.

For at sikre en miljømæssig bæredygtig produktion af fødevarer fra akvakultur skal samtlige ferskvandsdambrug og store recirkulerede industrianlæg miljøgodkendes. Derudover stilles der blandt andet krav til dambrugene om vandkvalitet, både med hensyn til udledninger af organisk stof, næringssalte og miljøfremmede stoffer i overensstemmelse med miljømålsloven. Dambrugene opfordres til at finde løsninger på miljøproblemer i dambrugsdrift blandt andet ved deltagelse i dambrugsprojekter, der stilles krav om i videst muligt omfang at benytte foderlægemidler til sygdomsbehandling og at brugen af vaccination fremmes, når den kan forebygge sygdomme

De dambrug, som er miljømæssigt ufordelagtige, skal samles til mere tidssvarende anlæg. Det tillades at flytte dambrugsproduktion, der foregår i mindre vandløb, til større og mere robuste vandløb eller til saltvandsdambrug. Ved flytningen bør belastningen af fjorden mindskes og flytningen skal som minimum sikre overholdelse af vandløbsmålsætninger og foregå inden for samme fjordopland. Flytningen bør ligeledes være mulig på tværs af kommunegrænserne.