Vindmøller

Herning Kommune ønsker at udnytte mulighederne for vindkraft og har derfor reserveret områder til opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 100 m - 150 m. Herning Kommune bidrager derved til, at Danmark har mulighed for at producere mere vedvarende energi.

Vindmøller kan kun opstilles i de områder, som er udpeget til vindmølleområder i kommuneplanens retningslinjer. Ligeledes gælder det, at eksisterende vindmøller kun kan udskiftes, hvis arealet i kommuneplanen er udpeget som et vindmølleområde. Eksisterende vindmølleområder udenfor de udpegede områder vil derfor forsvinde, efterhånden som de enkelte vindmøller tages ud af drift.

Byrådet vil ved hver enkelt sag tage stilling til opstilling af enkeltstående husstandsmøller. Husstandsmøller er maksimum 25 meter i totalhøjde og påvirker derfor ikke omgivelserne på samme måde som større, egentlige vindmøller. De er derfor undtaget fra en række krav.

Kortbilag 7 viser de eksisterende vindmøller, lokalplanlagte vindmølleområder i Herning Kommune samt de specifikke udpegede rammeområder til opstilling af vindmøller.

Byrådet vil

 • Skabe grundlag for at udnytte vindressourcens potentiale i Herning Kommune
 • Fremme projekter med lokal opbakning og ejerskab
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Beliggenheden af fremtidige vindmølleområder er benævnt med rammenumrene 09.T14, 29.T15, 89.T16, 89.T17, 59.T18, 59.T19, 99.T21, 99.T22, 09.T43 og 49.T45
 2. Vindmøller skal opsættes i grupper med minimum tre vindmøller, for at imødekomme de landskabelige hensyn
 3. Ved etablering af den første vindmølle i et område skal der foreligge en beliggenhedsplan for det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for
 4. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller kan overholde statens støjkrav
 5. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse kan få over ti timers reelt skyggekast om året. Vurderingen skal omhandle det antal vindmøller, som rammen åbner mulighed for
 6. Vindmøller skal opstilles i et let opfatteligt mønster, så oplevelsen i landskabet bliver så harmonisk som muligt
 7. Alle vindmøller over 25 meter vindmøller skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllerne ikke bære reklamer
 8. Alle vindmøller i et område skal have samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning
 9. Vindmøllerne skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Anden belysning er ikke tilladt
 10. Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes blandt andet i forhold til vindmøllernes placering i landskabet
 11. I forbindelse med udarbejdelse af landzonetilladelse eller landzonelokalplan med bonusvirkning skal der stilles vilkår om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år efter de er ophørt med at producere
 12. Udskiftning af vindmøller kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af vindmøllen
 13. Vindmøllerne og dertilhørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift
 14. Der udlægges 600 meter planlægningsmæssige konsekvenszoner omkring vindmølleområder, hvor der ikke er udarbejdet støjkonsekvenszoner. De planlægningsmæssige konsekvenszoner udlægges på kort
 15. I forbindelse med projektplanlægning vil der omkring vindmølleområderne blive udlagt støjkonsekvenszoner for at hindre, at der etableres nye boliger eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonerne skal udarbejdes på baggrund af støjberegninger ved 8 m/s. Støjkonsekvenszonerne skal udlægges på kort

Redegørelse

Produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik. Opstilling af vindmøller har samtidig stor indflydelse på omgivelserne.

Ved planlægning for vindmøller skal der tages omfattende hensyn og der er en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen. Der skal tages hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt til de jordbrugsmæssige interesser.

Planloven udstikker rammer for kommunens planlægning for vindmøller. Derudover skal planlægning for vindmøller overholde krav som beskrevet i til enhver tid gældende lovgivning for blandt andet planlægning af vindmøller, støj og miljøvurdering.