Solceller

Ved den seneste opgørelse over forbruget af vedvarende energi i Herning Kommune, udgjorde solenergi 1,3 % af det samlede energiforbrug.

Herning Kommune modtager projektforslag og forespørgsler fra opstillere til nye store solcelleanlæg i størrelsen 50-200 ha. På baggrund af den store interesse/efterspørgsel på områder til solcelleanlæg opstilles der med dette afsnit retningslinjer for placering af solcelleanlæg.

Byrådet vil

 • Udarbejde strategi for produktion af vedvarende energi
 • Arbejde for, at Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Fastsætte retningslinjer for placering af større solcelleanlæg
 • Fremme projekter med lokal opbakning og ejerskab
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

Større solcelleanlæg i landzone

 1. Større solcelleanlæg på bar mark kræver som minimum en udpegning ved rammer i kommuneplanen og udarbejdelse af en lokalplan. Derudover følger en miljøvurdering af planerne samt en screeningsafgørelse, som skal klarlægge, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for anlægget
 2. Større solcelleanlæg må ikke virke generende for infrastruktur som veje, flyvepladser og lignende
 3. Større solcelleanlæg må som udgangspunkt ikke placeres i særligt værdifulde landskaber, større uforstyrrede landskaber, områder med geologisk bevaringsværdi eller råstofinteresseområder
 4. Større solcelleanlæg må som udgangspunkt ikke placeres i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
 5. Solcelleanlæggene skal tilpasses det omgivende terræn og områdets landskabskarakter. Påvirkning af omgivelserne skal beskrives i en landskabsplan
 6. Der skal foretages en vurdering af indsigt til anlægget fra naboejendomme samt fra de omkringliggende veje og stier
 7. Hvis der placeres hegn omkring et solcelleområde, skal der redegøres for faunaens frie bevægelighed

Mindre solcelleanlæg i landzone

 1. Solcelleanlæg til produktion af strøm til eget forbrug for husstande, landbrug og virksomheder i landzone skal som udgangspunkt placeres på tagflader. Hvor det ikke er muligt, kan anlæg, der kun producer strøm til den enkelte husstand, landbrug eller virksomhed, placeres på terræn efter nedenstående retningslinjer. Opstilling af mindre solcelleanlæg på terræn kan kun ske på baggrund af en landzonetilladelse.
 2. Anlæggene skal have en størrelse, der harmonerer med størrelsen på den bygningsmasse, de opstilles i tilknytning til. Både i forhold til produktion af strøm og anlæggets størrelse set i forhold til øvrig bebyggelse og anlæg på ejendommen.
 3. Anlæggene skal placeres i til knytning til eksisterende bebyggelse.
 4. Anlæggene skal udformes og placeres, så de ikke påvirker det eksisterende miljø væsentligt i forhold til synlighed, landskabelige og geologiske interesser, kulturarv og -miljø, natur og grundvand. Ved vurdering af anlæggets påvirkning af det eksisterende miljø, skal den kumulative effekt i forhold til andre solcelleanlæg, øvrige tekniske anlæg og lignende i området indgå.
 5. Der kan stilles krav om afskærmende beplantning og / eller om at anlæggene placeres inden for eksisterende beplantningsstrukturer.

Solcelleanlæg i byzone eller i tilknytning til byzone

 1. Placering af solcelleanlæg i eksisterende erhvervsområder eller i bynære områder bør kun tillades, hvor det ikke begrænser muligheden for erhvervs- og byudvikling

 

 1. For alle typer af projekter vil der blive foretaget en konkret vurdering af det enkelte projekts påvirkning af ovenstående forhold i forbindelse med ansøgninger

 

Redegørelse

Større solcelleanlæg betragtes som tekniske anlæg og skal placeres under hensyn til landskabelige og kulturhistoriske interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.

Større solcelleanlæg defineres i Herning Kommune som solcelleanlæg, der producer strøm til nettet og / eller har en størrelse, udformning og placering, der påvirker omgivelserne i så væsentlig grad, at de er lokalplanpligtige. Vurderingen af om et solcelleanlæg på terræn i landzone med produktion af strøm til eget forbrug kan opstilles på en landzonetilladelse foretages som en konkret vurdering af projektet i forhold omgivelserne med udgangspunkt i gældende lovgivning, relevante retningslinjer fra Herning Kommuneplan - f.eks. Landskab, Grønt Danmarkskort, Beskyttelse af grundvand og drikkevand, Kulturarv samt øvrige relevante forhold. Det vil sige, at størrelsen på et mindre solcelleanlæg, der kan opstilles på en landzonetilladelse kan variere fra ejendom til ejendom og sted til sted. Solcelleanlæggene skal fjernes efter ophør af driften.

I kommuneplanen er der kun udlagt få arealer til placering af store solcelleanlæg. Der vil blive udarbejdet en strategi for produktion af vedvarende energi, som skal danne baggrund for rammerne for den overordnede placering af solcelleanlæg, samt kriterier for udformning. Placering og endelig afgræsning af solcelleanlæg vil blive bestemt ud fra konkrete ansøgninger og en helhedsorienteret sagsbehandling, herunder forhold som natur og landskab.

De større solcelleanlæg, der bliver ansøgt om hos Herning Kommune, er i størrelsen 50-200 ha. De store tekniske anlæg placeres typisk i det åbne land på bar landbrugsjord. Anlæggene er fremmede elementer i det åbne land og derfor forventer Herning Kommune, at ansøgninger om opstilling af større solcelleanlæg indeholder en landskabsplan, der beskriver hvordan solcelleanlægget tilpasses landskabets karakter og det omgivende terræn.

Store solcelleanlæg kan være en barriere for dyrelivets frie bevægelighed, især fordi der ofte etableres høje trådhegn omkring anlæggene. Herning Kommune forventer derfor, at der i en ansøgning er redegjort for anlæggets påvirkning af dyrelivets færden i projektområdet og passage gennem området.

Det er ligeledes muligt at etablere solvarmeanlæg efter ovenstående retningslinjer, men forventningen er at solvarmeanlæg typisk vil være mindre anlæg der placeres i sammenhæng til decentrale varmeværker. Derfor vil solvarmeanlæg typisk blive etableret i større nærhed til eksisterende bymæssig bebyggelse og erhvervsområder, for at transportafstanden bliver så kort som mulig i forhold til hvor varmen skal bruges.