Højspænding og Naturgasanlæg

De overordnede transmissionssystemer for el og gas ejes, drives og udbygges af Energinet.dk, som er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat.

Energinet.dk planlægger for en ny 400 kV forbindelse mellem Idomlund og Endrup, der på en del af strækningen vil gå gennem Herning kommune. På baggrund af etableringen af 400 kV forbindelsen, kabellægges 150 kV forbindelsen Skive-Herning som kompensation for, at 400 kV ledningen etableres primært som luftledning.

På gasnettet ejer Energinet.dk hovedtransmissionsnettet på land. Det resterende transmissionsnet ejes af de regionale selskaber. Der er ikke planer om ændringer af naturgasnettet, der berører Herning Kommune.

Byrådet vil

  • Arbejde for, at kabellægning af el-ledninger sker, hvor luftledninger i dag giver de største landskabelige gener, eller hvor de påvirker byudviklingen i negativ retning
  • Følge de statslige udmeldinger på el-området nøje og derefter påvirke den fremtidige udbygningsstrategi således, at den i vidste muligt omfang tilgodeser en effektiv forsyning i Herning Kommune samtidig med, at generne i forhold til såvel landskab som byudvikling begrænses mest muligt
  • Arbejde med forsyningskorridorer for såvel transmissions- som distributionsledninger. Disse korridorer sikrer dels plads til, at al forsyning samlet ledes til nye og eksisterende byudviklinger, dels afskærmes forsyningsnettet fra øvrige aktiviteter, således at reparationer og nødvendige ændringer i forsyningsnettet generer mindst muligt
  • Arbejde for en kabellægning af alle luftbårne anlæg, såvel 60 kV som 150 kV og 400 kV prioriteres i samarbejde med ledningsejerne
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

  1. Arealreservationer til højspændingsanlæg fremgår af kortbilag 5
  2. Der kan gennem Herning Kommune etableres 400 kV ledning til forbindelse af Idomlund og Endrup
  3. Ved planlægning nær eltransmissions luftledningsanlæg bør der overholdes en afstand på objektets fulde totalhøjde fra respektafstanden* til luftledningsanlægget
  4. Høje elektrisk ledende objekter nær eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden* til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden.
  5. De eksisterende arealreservationer til naturgasnettet opretholdes, se kortbilag 5. Der reserveres plads til gasledninger parallelt med den eksisterende distributionsledning i den østlige del af Herning Kommune. I en zone på 100 meters bredde må der ikke ske aktiviteter, som kan true leveringssikkerheden for naturgas. Mindre betydende afvigelser fra de reserverede arealer accepteres

*Respektafstanden er fastsat efter "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg', BEK nr. 1112 af den 18/08/2016

Redegørelse

På elnettet ejer Energinet.dk stationsanlæggene og ledningsnettet på spændingsniveau over 100 kV samt forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. El-transmissionsnettet på lavere spændingsniveauer 60 kV og 10 kV - ejes og drives i området omkring Herning af Vestjyske Net og N1.

Elnettet består af såvel luftledninger som kabler, der er lagt i jorden. Forsyningsnettet på det laveste niveau - lavspændingsnettet - er stort set kabellagt.

Links

Energinet.dk

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)