Energistrategi

Mere vækst med energirigtige løsninger.

Fremtidens samfund bygger blandt andet på renere teknologi - det er derfor en forudsætning for, at Herning Kommune kan fortsætte sin vækst og udvikling. Det nationale mål er, at Danmark skal være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050. Herning Kommune vil være blandt de kommuner i Danmark, der har den laveste klimabelastning fra fossile brændstoffer pr. indbygger. For at nå denne målsætning skal Herning Kommunes fremtidige energiforsyning være et sammenhængende system, som effektivt integrerer forskellige vedvarende energikilder og løbende tilpasses i takt med den teknologiske udvikling og skiftende energibehov. Konkrete retningslinjer for vindmøller, biogas, solceller og biomasse fastsættes i underafsnit.

Herning Kommune har oprettet Bæredygtigt Herning, vi vil indgå i DK2020 samarbejdet og vi vil i den kommende planperiode udarbejde en strategi for produktion af vedvarende energi. Det er indsatsområder, der vil føre til nye målsætninger og indsatser, hvorfor nedenstående mål forventes revideret.

Byrådet vil

 • Arbejde for, at Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
 • Styrke omstillingen til en energieffektiv kommune
 • Udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling
 • Indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling
 • Formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
 • Indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
 • Skabe gode rammevilkår for omstilling af energisystemet og energieffektivisering
 • Deltage i samarbejder med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
 • Gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter

Byrådet vedtog i 2015 følgende delmål, der fortsat er gældende ind til nye delmål vedtages:

 • CO2 udledningen reduceres med 25% i perioden 2007-2015 og med 35 % i perioden 2007-2030
 • El- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2030
 • Co2-udledningen fra Herning Kommunes egne aktiviteter skal reduceres med 55% i perioden 2006-2026
 • El- og varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden udgangen af 2025
 • Cyklende og kollektive brugere i Herning Kommune skal udgøre 25 %
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Energistrategien er et redskab til at tænke langsigtet og helhedsorienteret med henblik på at øge forsyningssikkerheden og reducere afhængigheden af fossile brændsler. Det vil kræve et øget samarbejde med nabokommuner, energiselskaber og andre aktører at finde de optimale områder samt at undersøge hvordan energiressourcerne bedst kan udnyttes.

Herning Kommune har et stærkt og innovativt erhvervsliv. Lokale erfaringer viser, at der er både er penge og CO2-besparelser at hente på at energioptimere - både på kort og på langt sigt. Energioptimeringer er med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne, derfor skal den innovative udvikling i erhvervslivet fortsat styrkes. Omstillingen til mere energirigtige løsninger, som energistrategien fokuserer på, rummer et stort erhvervspotentiale. Det kan i samspil med forsknings- og uddannelsesinstitutioner sikre fortsat vækst og udvikling for de lokale erhverv, hvor potentialet inden for udvikling af fremtidens energi- og transportformer udnyttes og videreudvikles.

Udover at støtte energirigtig vækst og lokal beskæftigelse, skal energistrategien sikre borgere og erhvervsliv en miljørigtig, økonomisk fordelagtig og robust energiforsyning.

Fremadrettede indsatser

Herning Kommune har etableret Bæredygtig Herning, som er en forening, hvis formål er at varetage erhvervsaktiviteter og erhvervsudvikling indenfor bæredygtighed. Det skal ske ved blandt andet at virke som netværk og idéudvikling blandt de deltagende medlemmer, deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed.

Herning Kommune vil deltage i DK2020 samarbejdet. Som partner i DK2020 skal kommunen udarbejde en handlingsorienterede klimaplan med mål og indsatser. Planen skal dække alle sektorer, der udleder CO2 (energiforbrug og produktion, transport, arealanvendelse/landbrug samt klimatilpasning). Desuden skal den bygge på inddragelse og samarbejde med lokale aktører - virksomheder og borgere, indenfor sektorerne.