Biogas

Formålet med biogas- og bioforædlingsplanlægningen er at sikre, at vi har det nødvendige grundlag for at udpege områder til fælles biogasanlæg i kommuneplanen. Når vi peger områder ud, medvirker det til at give investeringssikkerhed for biogasproducenter.

Biogas- og bioforædlingsanlæggene med flere skal medvirke til en mere miljørigtig udnyttelse af gylle og reststoffer, som for eksempel organisk industriaffald. En bedre udnyttelse af gylle og restprodukter kan bidrage til at opfylde Herning Kommunes klimamål.

Gårdbiogasanlæg godkendes ved landzonetilladelse, med mindre de opnår en størrelse, hvor de vurderes at være lokalplanpligtige.

Byrådet vil

 • Give mulighed for at etablere fælles biogas- og bioforædlingsanlæg i egnede områder
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. Der kan inden for kommuneplanramme 09.T31, 09.T32, 09.T33, 29.T34, 29.T36, 29.T37, 39.T38, 49.T3, 59.T4, 59.T39, 99.T41 og 99.T42 etableres fælles biogas- og bioforædlingsanlæg
 2. Der er omkring rammeområderne udlagt en konsekvenszone på 500 m, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene
 3. Afstand til varmeværk/virksomhed som aftager skal være mindre end 10 km
 1. Områdets størrelse skal være større end 20 ha
 1. Anlæggenes udformning skal præciseres gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan

Redegørelse

I Herning Kommune er der to fælles biogasanlæg Sinding-Ørre og Studsgaard. Produktionen fra begge anlæg aftages af Arla i Nr. Vium udenfor kommunegrænsen. Med Kommuneplan 2017-2028 blev udpeget yderligere 12 områder til placering af fælles biogasanlæg. Ingen af disse udpegninger er dog blevet udnyttet ved vedtagelsen af denne kommuneplan. Af samme årsag udgør biogas kun 0,4 % af brutto energiforbruget i Herning Kommune, ifølge opgørelser fra 2018.  

Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager desuden udgangspunkt i følgende:

 • Beboelse
 • Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000
 • Grundvand
 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Spredningskorridorer
 • Visuelle påvirkninger af landskabet
 • Infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg
 • Byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner