Detailhandel

Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i kommunen. Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på Herning Byråds mål om at være regionalt kraftcenter. Derudover er det ønsket at styrke bynetværket i kommunen gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at udvikle detailhandlen i en positiv retning.

Byrådet vil

 • Styrke Herning Bys status som regionalt kraftcenter ved at arbejde målrettet med ændringer af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet
 • Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes bysamfund
 • I planperioden igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på, at undersøge hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer for detailhandelsstrukturen

Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på at sikre en god lokal dagligvareforsyning samt sikre et bredt udvalg af udvalgsvarer for hele kommunen. De enkelte byer og bydele skal derfor især medvirke til at sikre lokal dagligvarehandel og derigennem skabe grundlag for lokale udvalgsvarebutikker, der medvirker til at sikre en decentral detailhandelsstruktur.

Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland, som knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.

Herning Bymidte og Herning Aflastningscenter er de primære handelsområder i kommunen for særligt udvalgsvarer. Centrene har stor betydning for, at Herning Kommunes borgere har adgang til et bredt udbud af varer.

Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier: bymidte, bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.

Bymidte

Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.

Lokalcentre

Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær, Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.

Aflastningscentre

Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk

Herning by

Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i følgende centertyper:

 • Herning Bymidte
 • Aflastningscenter Herning
 • Herning Kommune
 • Aflastningscenter Vesterholmvej
 • Aflastningscenter Birk
 • Bydelscenter Gjellerup
 • Bydelscenter Hammerum
 • Bydelscenter Herning Nordvest
 • Bydelscenter Herning Nordøst
 • Bydelscenter Herning Sydvest
 • Bydelscenter Lind
 • Bydelscenter Snejbjerg
 • Bydelscenter Tjørring Nord
 • Bydelscenter Tjørring Syd
 • Lokalcenter GL Landevej
 • Lokalcenter Grundvigsvej
 • Lokalcenter Herning+
 • Lokalcenter Holstebrovej

 

Herning Midtby

Redegørelse

Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan 2021-2032.

Den overordnede detailhandelsramme

Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4-årige periode
fra vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 ikke været en udvikling i detailhandlen, der gør at antallet af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den nuværende detailhandelsstruktur fastholdes derfor.

Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte mindre ændringer i kommuneplanrammer, men dette gøres ud fra lokale hensyn, som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur. Ændringerne med redegørelse er beskrevet i de følgende underafsnit.

Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet med at være regionalt kræftcenter. Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet.

Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning, der sikrer dagligvare udbud i alle Herning Kommunes bysamfund. Målet er at fremme et varieret
butiksudbud - også i de små bysamfund. Det skal sikres, at der er tilgængelighed for alle transportformer til de udlagte arealer til butiksformål.

Herning Kommune forventer i den kommende planperiode at igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032. Analysen igangsættes, da Herning Kommune de seneste år har oplevet et stigende pres på Herning Bymidte, forstæder og centerbyer i forhold til placering af dagligvarebutikker i periferien af de nuværende handelscentre. Det ønskes undersøgt, hvilken betydning placering af dagligvarebutikker udenfor handelscentrene vil få af konsekvenser for udviklingen i centrenes detailhandel. Herning bymidte har samtidigt ændret karakter med en større andel af restauration og cafeer med mere, som ikke længere direkte kan betragtes som
detailhandel. Det ønskes undersøgt hvad større projekter udenfor Herning bymidte vil have af konsekvenser for en fremtidig udvikling af byen.

Konkrete ændringer

I Lind gives mulighed for en mindre ændring af bymidten med det formål at skabe plads til yderligere lokal dagligvareforsyning. Eksisterende bydelscenter for Lind er på 4200 m2. Med kommuneplanen gives mulighed for en udvidelse af bydelscenteret for Lind med 2200 m2. Dermed får det samlede detailhandelscenter en størrelse på 6400 m2. På nuværende tidspunkt er der ca. 3000 m2
detailhandel inden for centeret fordelt på én egentlig dagligvarebutik samt flere mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker. På baggrund af allerede vedtagende lokalplaner kan én yderligere dagligvarebutik ikke realiseres inden for den eksisterende detailhandelsramme i kommuneplanen på de 4200 m2.

Det er Herning Kommunes vurdering, at en udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed for en dagligvarehandel for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret placeres, så der vil være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde en ændring i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet, at udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning Kommune.

Konkret udarbejdes en ny kommuneplanramme 61.C4 (Detailhandelscenter i Lind), der reducerer rammeområde 61.B7 (Boligområde ved Koustrup Allé) og giver mulighed for en dagligvarebutik på op til 2000 m2 nordøst for eksisterende kommuneplanramme 61.C1 (Centerområde vest for Lind Hovedgade).

Redegørelse for de konkrete udlæg

Detailhandel i kommuneplanrammer

Tabellen viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte kommuneplanrammer.

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Herning
Område Rammer Dagligvare max Udvalgsvare max Bestående detailhandel (Opgjort på baggrund af BBR) Detailhandel max
Herning Bymidte 11.B1-B2,C32 200 500 44.000** 77.297
Herning Bymidte B4-B5, B7-B8, C11, C20, C30, C35, OF3-OF6, R1 - - 44.000** 77.297
Herning Bymidte C1 1000 1500 44.000** 77.297
Herning Bymidte C2, C4-C5, C7-C9, C12, C14-C15, C27 1000 1000 44.000** 77.297
Herning Bymidte C3, C6, C10, C23 3500 2000 44.000** 77.297
Herning Bymidte C18 750 500 44.000** 77.297
Herning Bymidte C24 3500 5000 44.000** 77.297
Herning Bymidte C25 1500 1000 44.000** 77.297
Herning Bymidte C26,C31, C34 1000 500 44.000** 77.297
Herning Bymidte C28 1500 1500 44.000** 77.297
Herning Bymidte C29 3500 4000 44.000** 77.297
Herning Bymidte C33 500 500 44.000** 77.297
Herning Bymidte E2 300 300 44.000** 77.297
Herning Bymidte OF1-OF2 250 250 44.000** 77.297
Bydelscenter Herning Nordøst 12.C3, C6 2000 1500 6180 11.180
Bydelscenter Herning Nordvest 13.C1 1754 1754 1254 1754
Bydelscenter Sydvest 14.C2 3000 1500 4315 5000
Bydelscenter Sydvest C3 1200 1000 4315 5000
Bydelscenter Gjellerup 32.C1 2000 1000 1036 2000
Bydelscenter Hammerum 31.C1,C2 2000 500 4603 6850
Bydelscenter Hammerum 31.C1,C2 1000 300 4603 6850
Bydelscenter Lind 61.C1 1800 1000 2180 6400
Bydelscenter Lind 61.C3 2000 1000 2180 6400
Bydelscenter Lind 61.C4 2000 500 2180 6400
Bydelscenter Snejbjerg 51.C1, C2 2000 1000 3549 5000
Bydelscenter Tjørring Nord 41.BL1 2000 1000 1065 5000
Bydelscenter Tjørring Syd 41.C2 3500 2000 7500 13.500
Lokalcenter Gl. Landevej 13.C2 300 250 1200 1200
Lokalcenter Grundtvigsvej 13.B1 250 250 800 800
Lokalcenter Herning+ 12.BL5 1200 75 0 2400
Lokalcenter Holstebrovej 13.C7 1000 - 2000 2000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Bymidter
Område Rammer Dagligvare max Udvalgsvare max Bestående detailhandel Detailhandel max
Aulum 01.C1-C5 3500 2000 4706** 11.500
Gullestrup 15.C1, C2 2000 1000 650 5000
Gødstrup 54.C1 1000 500 0 3000
Kibæk 91.C2, C3 3500 2000 2475 8000
Sunds 21.C1 2000 500 3919** 6600
Sunds C3-C4 1000 500 3919** 6600
Sønder Felding 95.C2 3500 2000 1148 6300
Vildbjerg 81.C1-C4 3500 2000 6771** 11.000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Lokalcentre
Område Rammer Dagligvare max Udvalgsvare max Bestående detailhandel Detailhandel max
Arnborg 71.BL1-BL3 1000 500 0 1100
Fasterholt 73.BL1 1000 1000 0 1000
Feldborg 03.B3, C1 1000 500 500 2000
Haderup 02.C1-C3 1000 500 1000 3000
Haunstrup 52.BL1-BL2 1000 500 0 1100
Hodsager 04.C1, E1-E3 1000 500 953 2500
Høgild 62.E1 1000 500 0 1000
Ilskov 22.B1-B2, BL1-BL2, OF1 1000 500 88 1088
Kølkær 72.BL1-BL2 1000 500 381 1400
Simmelkær 23.BL1 1000 500 248 1000
Sinding 42.BL1-BL2 1000 500 200 2000
Skarrild 92.BL1-BL3 1000 500 826 3000
Skibbild-Nøvling 82.C1 1000 500 440 1030
Stakroge 94.BL1 1000 500 316 1500
Studsgård 53.BL1 1000 500 433 1400
Sørvad 83.C1 1000 500 1867 3000
Timring 85.C1 788 500 240 788
Vind 86.C1 745 500 232 745
Ørnhøj 84.C1 1000 500 1541 3000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Aflastningscentre
Område Rammer Dagligvare max Udvalgsvare max Bestående detailhandel Detailhandel max
Aulum Nord 01.BL1, E2 3500 2000 944 4364
Aulum Syd E6 3500 2000 2531 4000
Herning 12.C1 3500 2000 30900*** 30900
Herning 12.C2 3500 2000 10000 10000
Herning 12.E3 3500 2000 11.716*** 12716
Herning 12.E13 0 6000****** 0 6000
Herning 12.E18 0 7500****** 0 10000
Herning 12.E19 0 2400******* 2400 6000
Vesterholmvej (Herning) 12.E20 0 2000 0 2000****
Birk (Herning) 33.E6 0 2500 4492***** 8066****

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Dagligvareforretning til lokalområdets
forsyning
Område Rammer Dagligvare max Udvalgsvare max Bestående detailhandel Detailhandel max
Herning Nordvest 13.B13 500 - 0 500
Herning Nordøst 12.B10 1000 - 1000 1000
Herning Nordøst 12.B7 1000 - 1000 1000
Herning Nordøst 12.C5 700 - 700 700
Herning Syd 14.BL5 850 - 850 850
Herning Syd 14.B11 1000 - 1000 1000
Kibæk 91.B9 800 - 0 800
Sunds 21.BL1 1000 - 1000 1000
Sønder Felding 95.B1 500 - 0 500
Tjørring 41.OF12 1000 - 0 1000
Vildbjerg 81.B13 1000 - 0 1000

 

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Særligt pladskrævende varer i kommuneplanrammer
By Rammer

Butikstørrelse max

Bestående detailhandel Detailhandel max
Aulum 01.E4 - 826 2000
Aulum 01.E5 - 458 3000
Birk 33.E1 og 33.E8 - 0 4000
Birk  33.E2 10000 6953 11793
Fasterholt 73.E1 - 0 1500
Gjellerup 32.E1 - 405 1500
Hammerum 31.E1 - 0 2500
Hammerum 31.E8 - 0 25000
Herning Nordøst 12.E1 2000 1558 2000
Herning Nordøst 12.E11 - 4372 6000
Herning Nordøst 12.E12 - 4174 8500
Herning Nordøst 12.E13 - 10000 10000
Herning Nordøst 12.E14 - 5000 5000
Herning Nordøst 12.E15 1000 1000 1000
Herning Nordøst 12.E16 - 2000 4000
Herning Nordøst 12.E21 10000 10000 10000
Herning Nordøst 12.E4 - 5000 5000
Herning Nordøst 12.E5 - 210 3000
Herning Nordøst 12.E6 - 3089 5000
Herning Nordøst 12.E7 - 5000 6500
Herning Syd 14.E1 - 3000 2500
Herning Syd 14.E12 og 14.E5 - 4472 5000
Herning Syd 14.E13 og 14.E8 - 6500 6500
Herning Syd 14.E4 - 2218 2500
Herning Syd 14.E6 - 5000 5000
Herning Syd 14.E7 - 1904 3000
Herning Syd 14.E9 - 139 1000
Kibæk 91.E1 - 1500 1500
Kibæk 91.E2 - 0 1500
Kibæk 91.E4 - 258 1500
Lind 61.E1 - 275 1500
Lind 61.E3 - 547 3000
Lind 61.E4 - 688 2500
Lind 61.E5 - 1500 1500
Simmelkær 23.E1 - 354 1000
Snejbjerg 51.E3 - 1364 6500
Snejbjerg 51.E3 - 2200 6900
Sunds 21.E8 - 1785 4000
Sønder Felding 95.E4 - 1500 1500
Tjørring 41.E3 - 2500 2500
Tjørring 41.E4 - 0 2500
Tjørring 41.E7 - 2300 2300

*               Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.
**             Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående                                 bygningsmasse.
***            Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.
****          Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker, der kan placeres i                området.
*****        Særligt pladskrævende varer.
******      Udvalgsvare minimum 1500
*******    Udvalgsvare minimum 1000

 

 

 

Afgrænsning af detailhandelsudpegninger

Afgrænsning af detailhandelsudpegninger

Bymidte Aulum

Detailhandelsudpegning Aulum bymidte

Bymidte Gullestrup 

Detailhandelsudpegning Gullestrup

Bymidte Gødstrup 

Bymidte Herning 

Bymidte Herning

Bymidte Kibæk 

Bymidte Kibæk

Bymidte sunds 

Bymidte Sunds

Bymidte Sønder Felding

Bymidte Sønder Felding

Bymidte Vildbjerg 

Bymidte Vildbjerg

Bydelscenter Gjellerup 

Bydelscenter Gjellerup

Bydelscenter Hammerum 

Bydelscenter Hammerum

Bydelscenter Herning Nordvest 

Bydelscenter Herning Nordvest

Bydelscenter Herning Nordøst 

Bydelscenter Herning Nordøst

Bydelscenter Herning Sydvest 

Bydelscenter Herning Sydvest

Bydelscenter Lind 

Bydelscenter Lind

Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Tjørring Nord 

Bydelscenter Tjørring Nord

Bydelscenter Tjørring Syd 

Bydelscenter Tjørring Syd

Aflastningscenter Aulum 

Aflastningscenter Aulum

Aflastningscenter Herning 

Aflastningscenter Herning

Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)

Aflastningscenter Vesterholmvej Herning

Aflastningscenter Birk (Herning) 

Aflastningscenter Birk

Lokalcenter Arnborg

Lokalcenter Arnborg

Lokalcenter Fasterholt 

Lokalcenter Fasterholt

Lokalcenter Feldborg 

Lokalcenter Feldborg

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haunstrup 

Lokalcenter Haunstrup

Lokalcenter Herning GL. Landevej B1 

Lokalcenter Gl. Landevej B1

Lokalcenter Herning Grundtvigvej B1 

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

Lokalcenter Herning Herning+ BL5 

Lokalcenter HerningPlus

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7 

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

Lokalcenter Hodsager 

Lokalcenter Hodsager

Lokalcenter Høgild 

Lokalcenter Høgild

Lokalcenter Ilskov 

Lokalcenter Ilskov

Lokalcenter Kølkær

Lokalcenter Kølkær

Lokalcenter Simmelkær 

Lokalcenter Simmelkær

Lokalcenter Sinding 

Lokalcenter Sinding

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Studsgård

Lokalcenter Studsgård

Lokalcenter Sørvad 

Lokalcenter Sørvad

Lokalcenter Timring 

Lokalcenter Timring

Lokalcenter Vind 

Lokalcenter Vind

Lokalcenter Ørnhøj

Lokalcenter Ørnhøj

Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordøst B7 

Dagligvarebutik Herning Nordøst

Dagligvarebutik Herning Nordøst C5 

Dagligvarebutik Herning Nordøst

Dagligvarebutik Herning syd B11 

Dagligvarebutik Herning Syd

Dagligvarebutik Herning syd BL5 

Dagligvarebutik Herning Syd

Dagligvarebutik Kibæk 

Dagligvarebutik Kibæk

Dagligvarebutik Sunds 

Dagligvarebutik Sunds

Dagligvarebutik Sønder Felding 

Dagligvarebutik Sønder Felding

Dagligvarebutik Tjørring 

Dagligvarebutik Tjørring

Dagligvarebutik Vildbjerg

Dagligvarebutik Vildbjerg