Kultur

Herning Kommune har en styrkeposition på kulturområdet, som bygger videre på kulturarven - Denne position ønsker vi at opretholde og udvikle yderligere. Vi vil arbejde på at udnytte de kvaliteter kulturen bidrager med, særligt i forhold til dannelse, mentalt helbred, styrkelse af unge selvtillid samt at få os til at reflektere over vores samfund og liv.

Hovedpointen i Herning Kommunes kulturpolitik "Kultur hver dag" fra 2016 er, at alle borgere skal have mulighed for at opleve og deltage i kultur i hverdagen. Kulturen skal både være professionel og mangfoldig, skabe og styrke fællesskaber og udvikle borgerne i kommunen på et kollektivt og et personligt plan.  

I 2018 blev Kunststrategien udarbejdet med overskriften "Vi sætter byrummet og skaberkraften fri!". Den bygger på Herning Kommunes kerneværdier: mod, sammenhold og handlekraft, og fokuserer på at bringe kunsten tættere på borgerne.

Byrådet vil

  • Sikre et bredt udbud af kulturelle oplevelser, så alle borgere vil have kulturelle tilbud de finder interessante
  • Arbejde for at Herning Kommune både har store events med bred folkelig appel og mere nichebaserede kulturelle tilbud
  • Bruge kultur og viden til at drive samfundsudviklingen og understøtte borgernes og erhvervslivets lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet
  • Formidle kulturtilbud, så borgerne har kendskab til de kulturtilbud Herning Kommune har og bliver inspireret til at benytte dem
  • Sikre kulturelle tilbud til de borgere i Herning Kommune, hvor kulturen kan være med til at forebygge og forbedre den mentale sundhed og skabe tilhørsforhold
  • Benytte byrummene til at få kunsten og kulturen ud til alle borgere
  • Samarbejde med ildsjæle og erhvervsliv for at få mere kunst og kultur ud i kommunen
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Herning Kommune fik i 2016 en Kulturpolitik, som sætter fokus på "Kultur hver dag". Tre hovedtemaer sætter retningen for kulturen i Herning Kommune: (1) når kultur er en løftestang, (2) når vi skaber kultur og (3) når kultur rører os.

I Herning Kommune skaber kulturen fællesskaber. Kulturen har en enestående evne til at favne uanset alder og udgangspunkt. Samtidig er den med til at løfte Herning Kommune - Vi bliver gladere, sundere og mere lykkelige, når vi møder kulturen jævnligt. Kulturen er en del af dannelsen gennem livet og den giver unikke muligheder til at udfolde sig uanset alder og evne. Derfor skal kultur være en del af hverdagen i Herning Kommune.  

Herning Kommune vil derudover sætte fokus på skaberglæden og hjælpe talenter med at realisere deres potentiale. Vi vil anerkende de professionelle kunstnere og lade os inspirere af deres evner, og vi vil støtte de frivillige kræfter, der er afgørende for at kunsten og kulturen kan udfolde sig.

Vi skal røre ved kulturen i hverdagslivet - det skal være tilgængeligt både i fysisk og digital form. Der skal være plads og mod til skøre indfald og vi skal skabe nye og spændende rum, hvor kulturen kan mødes.

Mod giver kant, og en endnu modigere kulturprofil kan være med til at give Herning Kommune en tydeligere plads i folks bevidsthed. Kulturen skal være med til at flytte folks grænser og sætte nye tanker i gang.

Kulturen i kommunen skal spænde bredt med både folkelige og finkulturelle tilbud. Der er både plads til store events og unikke begivenheder, samt mindre og mere nicheprægede oplevelser.

Kultur og mennesker

Kultur og identitet hænger tæt sammen og derfor er det også vigtigt at sikre kulturelle tilbud, der rækker ud til alle. Kultur er væsentligt at få bredt ud til alle borgerne, da det kan have en positiv effekt på ens mentale helbred. Det kan blandt andet have en effekt på stress, depression og angst. Derudover kan kultur også forebygge ensomhed, da det skaber fællesskab og tilhørsforhold. Der vil derfor være gevinster at hente ved især at udbyde kultur til sårbare grupper i Herning Kommune. 

Samarbejde på tværs

Herning kommune byder på mange spændende musik- og teateroplevelser samt et stort udvalg af museer, lokalhistoriske og kreative kulturhuse, ligesom vi har faciliteterne til at afholde store, folkelige og unikke begivenheder. Kulturen kan således opleves både i institutioner og i det offentlige rum og har berøringsflader med mange forskellige aktører. Vi vil styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, borgerne og kommunen, og finde nye måder at inddrage hinanden, så vi får mest muligt ud af vores erfaringer og viden. Ved større kulturelle events går samarbejdet ofte på tværs af kommunegrænse o.l. og inkludere mange, samt forskellige aktører. Samarbejdet gør det muligt at afholde events, der sætter Herning fast i folks bevidsthed.  

Formidling

Kultur er for alle. Derfor vil vi have fokus på at gøre kultur tilgængelig for alle borgere uanset geografi, økonomi og mobilitet. HerningErKultur er Herning Kommunes samlede branding af kulturområdet. Herningerkultur.dk, den tilhørende app og sociale medier bliver brugt til at skabe opmærksomhed på de tilbud, der er i kommunen.  Formålet med al formidlingen er at sikre, at borgerne har kendskab og bliver gjort opmærksomme på de kulturtilbud, der er tilgængelig i Herning Kommune.

Kunststrategien

Herning kommune skal være arnested for skaberkraften og udfordre, hvad byrum og mødesteder kan. Det er vigtigt at have professionel kvalitet med folkelig appel. Professionel kunst i Herning Kommune skal være af høj kvalitet, da det er afgørende for kulturen, den almene dannelse og ikke mindst de mange udøvere, der har glæde af ledestjerner og inspiration. Kulturen består også af vækstlaget, talenterne og alle som, i en eller anden form, udøver eller deltager. Vi vil trække på lokale eksperter såvel som eksperter udefra og sætte gode ramme for at tiltrække og udvikle kunstnere. Herning Kommune vil bygge videre på den kunstarv Herning Kommune er præget af og hylde det fandenivoldske og originale.

Kunsten skal udbredes i det offentlige rum i samarbejde med lokale og erhvervsaktører. Gennem partnerskaber og samskabelse skal kommunen have mere kant. Det skal både være i form af permanente og midlertidige løsninger. Al dette vil der blive arbejdet på, for at bringe kunsten tættere på borgerne og give dem mulighed for at sætte deres præg på byen.

Links

Kulturpolitik 

Kunststrategi

Herningerkultur.dk

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)