Idræt og Fritid

I Herning Kommune er der rig mulighed for et aktivt og indholdsrigt idræts- og fritidsliv, som skaber udvikling, sammenhold og nærhed i hverdagen.

Foreningslivet er en væsentlig del af det danske samfund og demokrati og understøtter blandt andet mangfoldighed, kreativitet, fællesskab og sundhed. Idræts- og fritidslivet er en afgørende sammenhængskraft i både små og større bysamfund og folkeoplysningens betydning bliver ikke mindre. Herning Kommune vil fastholde og understøtte værdien af det fællesskab, som foreningerne er rammen om.  

Idræts- og fritidslivet er også et område, som er i forandring og selvorganiseret idræt og fritidsaktiviteter vinder indpas i befolkningen. At gå en tur, cykle til ærinder o.l. er al sammen bevægelse udenfor foreningernes rammer. Herning Kommune  har indgået et samarbejde med DGI og DIF om visionsaftalen "Bevæg dig for livet", der netop arbejder på at få flere til at bevæge sig i hverdagen - både i og udenfor foreningerne.

Byrådet vil

 • Understøtte selvorganiserede idræts-og fritidsaktiviteter, der kan opstå på baggrund af borgernes egne ideer og udfoldelser
 • Fokusere på at fastholde børn og unge fra sårbare og udsatte grupper i foreningslivet
 • Understøtte foreninger og institutioners arbejde med frivillighed, særligt med rekrutteringen af frivillige
 • Tiltrække og fastholde unge og studerende gennem foreningslivets fællesskaber
 • Arbejde for at det skal være så nemt som muligt at være en forening i Herning kommune  
 • Fastholde det gode miljø omkring talentudvikling af børn og unge
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 300 folkeoplysende foreninger, fordelt på idræt-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger, som tilsammen har flere end 50.000 medlemmer.

Idræts- og fritidslivet spiller en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune, som et godt sted at leve og være. Foreningernes aktiviteter giver mulighed for at lege, udfolde sig kreativt, konkurrere, færdes i det fri og indgå i sociale fællesskaber.

Herning Kommune ønsker at skabe gode rammer for det frivillige engagement og fællesskab. Det frivillige arbejde er nødvendigt for at foreningerne kan tilbyde deres aktiviteter og fællesskaber. Der sigtes efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen tilbydes gode idræts- og fritidstilbud inden for lokalområdet.

Foreningerne har også en væsentlig rolle i forhold til dannelsen af befolkningen. Mangfoldigheden, kreativiteten, fællesskabet og sundheden i foreningerne er med til at præge den enkeltes verdensbillede. Derudover er foreningerne ofte rollemodeller og de skal derfor også være med til at få bæredygtighedsdagsorden virkeliggjort. 

Udsatte grupper        

Forskningen viser, at flere børn dyrker idræt - men også at udviklingen er den modsatte når det handler om børn fra sårbare og udsatte grupper. I Herning Kommune fokuseres der på at fastholde børn disse grupper i foreningslivet. Det gøres blandt andet gennem fritidspasset, velfærdsalliancen og "en del af noget større"- projektet med DBU og åben skole.   

Herning Kommune ønsker at fastholde børn og unge i foreningslivet for, at de kan få gavn og glæde af de fællesskaber foreningslivet skaber. Særligt er der fokus på at tiltrække de borgere, hvor foreningslivet kan gøre ekstra gavn i deres hverdagsliv.  

"Bevæg dig for livet"

Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025, som har navnet "Bevæg dig for livet". Det handler om at gøre bevægelse til det nemme valg og udfordrer potentielt en række traditionelle tankesæt. Derudover vil det øge behovet for at tænke udnyttelsen af faciliteter på nye måder og i det hele taget gentænke, hvordan bevægelse og idræt understøttes på tværs. Der skal stilles faciliteter til rådighed på nye måder, hvis vi skal nå nye brugere. I Herning Kommune kommer arbejdet primært til at handle om at sikre tidssvarende og bæredygtige faciliteter, både i traditionelle anlæg, i naturen og ved byudvikling.

Visionsaftalen tager afsæt i 5 temaer:

 • Det skal være lettere at blive del af et aktivt fællesskab
 • Overgange mellem livsfaser og livssituationer
 • Engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
 • Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og motorik gennem hele livet
 • Rum og rammer

Samarbejde er et nøgleord, når flere skal i bevægelse. Gennem samarbejde med det lokale erhvervsliv, foreningsliv og idrætstilbud vil disse visioner bliver forankret i hele kommunen.

Talentudvikling

Herning Kommune er stærk på talentudvikling, og det vil vi fortsat være. Vi vil være kendte for, at

miljøet for talenter inden for mange områder, fx erhverv, kunst, kultur - og ikke mindst idræt, er rigtig godt. Men konkurrencen om talenterne skærpes, så det kræver stadigt mere at fastholde og tiltrække talenter med det formål at styrke talentudviklingen - og dermed også breddeudviklingen - i kommunen.

Der er mulighed for at tilvælge mere idræt i skolen i en tidlig alder med afsæt i et aldersrelateret træningskoncept og bedre mulighed for at motivere og rekruttere et bredt udsnit af nye talenter.

I samarbejde med Team Danmark er der blevet udviklet en sportslig grunduddannelse for 0-6 kl., hvor der i indskolingen primært sættes fokus på mere motorisk og fysisk træning med afsæt i mange forskellige idrætter. På mellemtrin gives der mulighed for at specialisere sig efter idrætsinteresse med henblik på en evt. videre indstilling til de eksisterende talentklasser. I 7-10 klasse, er der mulighed for at gå i en talentklasse og udvikle sine færdigheder yderligere.

Gennem et unikt og attraktivt uddannelsesmiljø er visionen at skabe sammenhæng og fødekæde til udvikling af et talentcollege, som favner både det idrætslige og musiske, og styrker talentmiljøet.

Links

Bevæg dig for livet 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)