Fritidsformål i Det Åbne Land

Gode muligheder for en aktiv fritid er en del af vores velfærd. Oplevelser i blandt andet naturen, landskabet og kulturmiljøet kan være med til at styrke sundheden og livskvaliteten. Friluftslivet kan derudover stimulere den generelle interesse for at sikre naturværdier og naturforbedrende tiltag.

Udviklingen af rekreative tilbud kan også medvirke til at skabe gode rammer for bosætning, turisme og erhvervsudvikling. Natur-, landskabs- og kulturværdier samt adgangen til disse udgør kernen i friluftslivet og Herning Kommune ønsker, at der i de kommende år skal ske en styrkelse af indsatsen for at fremme friluftslivet i kommunen. . Herning Kommune har udarbejdet en Friluftslivsstrategi (2015), som skal danne rammen for den fremtidige udvikling af friluftslivet.

Byrådet vil

 • Skabe og fastholde et alsidigt, attraktivt friluftsliv, som er med til at skabe rammerne om det gode liv i Herning Kommune
 • Sikre, at friluftslivet udvikles med udgangspunkt i temaerne fra friluftslivsstrategien: bevægelse, læring, oplevelser og fællesskab
 • Arbejde for, at friluftslivsstrategien omsættes til konkrete handlinger i tværfaglige samarbejder og gennem partnerskaber
 • Sikre, at Herning Kommunes friluftsliv udvikles, så det dækker et bredt spektrum af tilbud, oplevelser og events, der kan være med til at styrke bosætningen og tiltrække turister
 • Integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning
 • Sætte fokus på formidling og branding og øge borgernes viden om natur i sammenhæng med sundhed og livskvalitet gennem tilbud om formidling, naturvejledning - ikke mindst til børn - og et aktivt friluftsliv i samarbejde med frivillige og foreninger
 • Sikre, at der udlægges nødvendige arealer til fritidsformål herunder regionale og nationale rekreative stianlæg samt kolonihaver og golfbaner
 • Etablere nye naturområder (naturgenopretning, skovrejsning) i nærhed af byer og fritidsområder med nem adgang for befolkningen
 • Sætte fokus på at vedligeholde eller skabe friluftslivsmuligheder til bevægelse eller undervisning i det fri målrettet institutioner, skoler, sygehuse og plejehjem
Luk alle
Åben alle

Retningslinjer

 1. I vurdering af aktiviteter for frilufts- og fritidslivet skal der være fokus på balancen mellem beskyttelse og benyttelse
 2. Nye ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
 3. Ved udlæg af arealer til ferie- og friluftsanlæg skal det sikres, at
  1. der bruges mindst mulig landbrugsjord
  2. natur, kulturhistoriske og landskabelige værdier ikke skæmmes og offentlighedens færdselsrettigheder ikke indskrænkes
  3. boligområder og andre støjfølsomme anvendelser ikke belastes med støj

Redegørelse

Interessen for friluftsliv er stigende og alt tyder på, at det vil fortsætte i fremtiden. Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være. Det skal være sjovt og berigende for den enkelte og der skal sikres plads til mangfoldighed i friluftslivet.  Et bredt udbud af forskellige aktiviteter skal gøre det muligt, at ramme flest mulige interesser og sikre, at alle kan være med på deres eget niveau. Det er Herning Kommunes opgave at skabe gode, inspirerende og klare rammer for friluftslivet, som inviterer alle ud i naturen.

Friluftslivet skal også være et aktivt værktøj i arbejdet med sundhed og bosætning. Friluftslivet er herigennem med til at løfte indsatsområder i andre af kommunens politikker og planer. Et eksempel er at indtænke friluftslivet i forbindelse med nye udstykninger, byomdannelse, klimatilpasningsprojekter og lignende.

Grundlaget for det gode friluftsliv skal bevares fremadrettet. Det betyder, at de mange gode faciliteter og muligheder, som findes i dag, skal vedligeholdes og opgraderes, så de fortsat er attraktive og spændende at bruge. Der skal laves en målrettet indsats for udvikling af friluftslivet. Her skal der være fokus på at understøtte tværfaglige samarbejder og borgerinddragelse og der skal arbejdes med brugererfaringer og kortlægning af friluftslivet.

Friluftslivet skal være synligt og det skal være nemt og hurtigt at finde oplysninger om friluftslivet. Et middel til dette kan være digital formidling og branding af friluftslivet i Herning Kommune. Der skal derudover være fokus på tilgængelighed som transportforbindelser og adgangsforhold (til fods, på cykel, kørestol) fra byerne til eksisterende natur- og rekreative områder.

Indsatser og projekter

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er DIF og DGl's fælles vision om, at Danmark skal være verdens mest fysisk aktive nation. Herning Kommune har valgt at tage aktivt del i denne vision og indgå i et ambitiøst samarbejde med Bevæg dig for livet, der skal sikre, at flere borgere i kommunen finder vej til en aktiv livsstil. Friluftslivet er en af de væsentligste nøgler til at nå målet om flere aktive borgere.

Et større fokus på mulighederne for bevægelse vil øge behovet for at tænke udnyttelsen af faciliteter på nye måder og i det hele taget gentænke, hvordan bevægelse og idræt understøttes på tværs. Der skal stilles faciliteter til rådighed på nye måder, hvis vi skal nå nye brugere.

Understøttelse af aktive borgere og adgangen

Friluftslivet skal være ramme om nye samarbejder på tværs af den offentlige, privat og frivillige indsats. Herning Kommune er åben over for at stille arealer til rådighed for diverse borgerdrevne friluftslivs projekter, der styrker borgernes mulighed for friluftsliv. Ligeledes vil Herning Kommune forsøge at understøtte etableringen af stier, der styrker borgernes mulighed for et aktivt friluftsliv.

Friluftslivskort

Der er udarbejdet et friluftslivskort. Formålet med kortet er at bringe de mange gode eksisterende faciliteter i spil og understøtte mulighederne for at udøve friluftsliv i Herning Kommune. Samtidig skal et friluftslivskort bruges aktivt i kortlægningen af friluftslivet, så der sikres den størst mulige bredde, hvor der for eksempel både er områder med plads til ro og fordybelse samt områder med plads til mere støjende og "høj puls" aktiviteter. Et friluftslivskort skal også bruges til at kortlægge muligheder for at sammenbinde friluftsområder, eksempelvis i form af stier. Kortet opdateres hvert fjerde år.

Links

Bevæg dig for livet 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)