Biblioteker

Bibliotekerne er kommunens åbne møde-, debat-, være-, oplevelses- og læringssteder med fri og lige adgang for enhver til alle tilbud i både det fysiske og det digitale bibliotek. Bibliotekerne spiller en central rolle for borgernes adgang til viden og kultur, fremmer læselyst og digitale kompetencer, og er omdrejningspunkt for dannelse, medborgerskab og fællesskab. Sammen med arkiverne giver bibliotekerne adgang til og indsigt i kulturarven, understøtter identitetsdannelsen og sammenkæder fortid, nutid og fremtid.

Bibliotekernes services og tilbud er tilgængelige for alle borgere på Hovedbiblioteket i Herning og de delvist selvbetjente lokalbiblioteker, samt via det veludbyggede digitale bibliotekstilbud, som alle borgere i Herning Kommune kan tilgå hele døgnet.  

Bibliotekets services vil kontinuerligt blive mere digitale og have forskellige, målrettede tilbud blandt andet til skoler og institutioner m.fl.  

Centralbiblioteksfunktionen for alle biblioteker i Region Midtjylland varetages på vegne af staten.

Herning Kommunes kulturpolitik "Kultur for alle" fra 2017 er Herning Bibliotekernes lokalpolitiske ramme.

Byrådet vil

  • At bibliotekerne præsenterer og levendegør den nye kulturproduktion og kulturarven, og formidler alle tilgængelige informationer til borgerne
  • Understøtte den demokratiske debat og beslutningsproces ved at give den enkelte borger mulighed for at følge med i samfundsudviklingen og tage selvstændig stilling via bibliotekernes services og tilbud
  • At bibliotekernes tilbud gives i en form og med et indhold, som bedst muligt tilgodeser den enkelte borger, uanset alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund m.v. Tilbuddene skal tilgodese både uddannelser, fritidsinteresser og erhvervslivet
  • At bibliotekerne tager nye medier i anvendelse og stiller dem til rådighed med et supplerende tilbud om vejledning, så alle borgere har lige mulighed for at anvende informationsteknologien som redskab til egen udfoldelse, tilegnelse af viden, informationssøgning, læring og kommunikation
  • Påvirke biblioteksudviklingen proaktivt ved til stadighed at arbejde med nye metoder og nye tilbud
  • Understøtte og stimulere læselysten hos børn og voksne, og styrke borgernes muligheder for læring
  • Sætte fokus på nye tendenser inden for forskellige kulturformer, samt understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud
  • Indrette bibliotekerne så forskellige brugerbehov (oplevelse, møde, debat, læring, fordybelse) kan tilfredsstilles
  • At bibliotekerne inddrager og samarbejder med borgerne i kulturformidlingen samt udbreder og udvider kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet

Links

Kulturpolitik 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)