Ældre

Byrådet har gennem Værdighedspolitikken  fra 2019 sat retningen for, hvordan der arbejdes for værdig ældrepleje i Herning Kommune. Ældre borgere i Herning Kommune skal have mulighed for at leve det liv, de ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Når de får behov for hjælp, skal de have en værdig pleje og omsorg. "Værdighedspolitikken" fungerer som værdigrundlag i den daglige drift i ældreplejen.

Værdighedspolitikken understøttes af en demensstrategi  (2016) og en pårørendestrategi  (2017), der er udarbejdet i tæt samarbejde med blandt andet pårørende til borgere med demens, lokale interesseorganisationer, Ældrerådet samt ansatte i Herning Kommune. Strategierne indgår i kommunens arbejde som demensvenlig kommune.

Byrådet vil

 • Støtte borgerne som unikke mennesker med individuelle værdier og behov
 • Have fokus på, at ældre borgere i Herning Kommune har mulighed for selvbestemmelse i deres liv
 • Sørge for, at der i ældreplejen er mulighed for at tage individuelle hensyn
 • Sikre rammerne for et godt hverdagsliv i dialog og samspil med borgerne
 • Sikre gode rammer for borgere med demens, herunder etablering af skærmede plejeboliger
 • Sikre udbygning af plejeboligkapaciteten i takt med behovet jf. plejeboligplanen
 • Sikre udbud af tidssvarende ældreboliger
 • Tilbyde aktivitetscentre eller -huse fordelt i hele kommunen
 • Sikre, at der tilbydes genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • Understøtte optimering af de lokalemæssige forhold for depotdriften på hjælpemiddelområdet
 • Have fokus på kompetenceudvikling, attraktive arbejdspladser og godt arbejdsmiljø på ældreområdet
 • Have fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
 • Understøtte digitale løsninger og velfærdsteknologi
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Herning Kommune udarbejder en ny Plejeboligplan  i hver valgperiode. Den seneste Plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028. Plejeboligplanen har til formål at give et kvalificeret bud på det fremtidige behov for plejeboliger ud fra de udviklingstendenser, som ses på ældreområdet.

Plejeboligbehovet stiger i årene, der kommer. Der ses en markant stigning i ældrebefolkningen med store årgange bliver ældre. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme. Der forventes imidlertid positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering. En stigning i antal ældre forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger, dog således at effekter af kommunale sundhedsindsatser kan være med til at mindske stigningen.

Der er planlagt en række plejeboligbyggerier i de kommende år for at imødekomme plejeboligbehovet. Ét af de planlagte projekter er "Generationernes Kvarter", som tænkes placeret i Herning by. Det forventes at rumme 54 plejeboliger. Tanken er at skabe et samspil med andre boligformer som for eksempel seniorboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger.

Hjælpemiddeldepotet oplever udfordringer i den daglige drift, som kan henføres til de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever desuden kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det nuværende hjælpemiddeldepot kan ikke ved ud- eller ombygning gøres velegnet til depotdrift, grundet en uhensigtsmæssig indretning og utidssvarende stand. De lokalemæssige udfordringer kan eventuelt løses i samarbejde med andre kommuner.

Nye depotfaciliteter vil udover den traditionelle depotdrift kunne indeholde et værnemiddeldepot som led i Herning Kommunes beredskabsindsats ved pandemier, epidemier, udslip af farlige stoffer og lignende.

Links

Værdighedspolitik

Demensstrategi

Pårørendestrategi

Plejeboligplan

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)