Langsigtet Byudvikling

Herning Kommuneplan 2021-2032 gælder for en 12-årig periode. Enkelte udpegninger og langsigtede ønsker til kommunens udvikling kan dog ligge ud over denne periode.

De langsigtede byudviklingsønsker er ikke en del af selve kommuneplanen. Det er yderligere udpegninger, som Herning Byråd ønsker at sikre til fremtiden. Disse udpegede områder skal derfor sikres, så der fremadrettet er mulighed for at realisere de langsigtede byudviklingsønsker.

Byrådet vil

  • Udpege langsigtede byudviklingsretninger for bolig- og erhvervsområder
  • Sikre arealkorridorer til vejudlæg som forventes realiseret inden for de næste 30 år
  • Sikre areal til, at der i fremtiden kan placeres nyt vandværk ved Løvbakkerne ved Gullestrup
  • Sikre areal til, at der i fremtiden kan placeres nyt rensningsanlæg nær ved Sinding biogasanlæg
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Arealer til langsigtet byudvikling, eller såkaldte perspektiv arealer, er ikke del af Herning Kommuneplan 2021-2032, da kommuneplanen kun må dække over en 12-årig periode. Udpegning af forventede byudviklingstendenser og -forventninger ud over den 12-årige periode er dog med til at sikre større sikkerhed i planlægningen.

Dette har især betydning for planlægningen af ledningsnettet i kommunen, hvor nye ledningers levetid ofte er over 60 år. Dimensionering af ledningerne kan derfor ikke kun baseres på en 12-årig periode for forventet bolig- og erhvervsbyggeri.

Ligeledes er udbygning af kommunens vej og stinet afhængigt af, at der vurderes et behov ud over de 12 år kommuneplanen gælder. Dette er med til at sikre fastholdelsen af de nødvendige korridorer så også den fremtidige byudvikling på lang sigt kan rummes indenfor kommuneplanen. Et eksempel herpå er Hilmer Sølunds Vej, der var udlagt som en vejreservation i 1971, men først realiseret i 2015 i forbindelse med placeringen af Det Nye Regionshospital i Gødstrup.

Vandværk

Nyt vandværk ved Herning kan placeres i forbindelse med kildepladserne i Løvbakkerne. Vandværket forventes at kunne placeres inden for det skraverede areal på kortet.

 

Figur 1 - Det er muligt at placere et nyt vandværk indenfor det skraverede område

Centralrenseanlæg

Nyt Centralrenseanlæg for en større del af Herning Kommune kan placeres i nærheden af Sinding Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne placeres inden for et af de skraverede arealer på kortet.

Figur 2 - Det er muligt at placere et nyt centralrenseanlæg i de skraverede områder

Langsigtede arealkorridorer til vejudlæg

 

Tolstedvejs forlængelse (øst)