Bevaringsværdige Bygninger

Registreringen af de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer foretages ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment eller kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet), som er et almindeligt brugt redskab til fastsættelse af bevaringsværdier.

Bygninger, der er registreret, placeres i kategorierne:

  1. Fredet bygning (kan kun fastsættes af Slots- og Kulturstyrelsen)
  2. Høj bevaringsværdi (1-3)
  3. Middel bevaringsværdi (4-6)
  4. Lav bevaringsværdi (7-9)

Byrådet i Herning Kommune har valgt, at bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 er bevaringsværdige og derfor kun kan nedrives i ganske særlige tilfælde, f.eks. hvor overordnede planlægningsmæssige eller trafikale hensyn kræver det på baggrund af en politisk beslutning.

Herning Kommune vil løbende og i de sager, hvor der er behov herfor, foretage en registrering og vurdering af bevaringsværdien for bygninger, der er opført før 1960. Der er desuden udarbejdet kommuneatlas for Gl. Herning Kommune, hvor samtlige bygninger opført før 1940 er registreret med en bevaringsværdi fra 1-9.

Byrådet vil

  • Værne om bevaringsværdige bygninger i kommunen
  • Have yderligere fokus på bevaringshensyn i lokalplaner, hvor der er særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der ønskes fastholdt
  • Vejlede borgere og rådgivere i forbindelse med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger med henblik på at sikre et arkitektonisk, originalt udtryk i bygningen
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Registreringen af bevaringsværdige bygninger skal sikre, at vi værner om vores ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistoriske eller miljømæssig værdi i henhold til bygningsfredningsloven §1. De bevaringsværdige bygninger viser blandt andet samfundsudviklingen ved at anskueliggøre, hvordan leve- og arbejdsforholdene har været gennem tiden. Bygningens "fortælling" bør bevares til de næste generationer.

Når en bygning er registreret med en bevaringsværdi på 1-4 i forhold til SAVE-metoden, har den en særlig arkitektonisk, kulturhistorisk og/eller miljømæssig betydning. Det skal der værnes om. Ændringer, renoveringer eller tilbygninger bør derfor ske i overensstemmelse med respekt for bygningens originale udformning for at bevare mest muligt af det oprindelige udtryk.  

En bygning er bevaringsværdig, når den er udpeget i kommuneplanen eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan jf. bygningsfredningsloven §17. En bevarende lokalplan kan yderligere opstille særlige krav til bygningens udformning og vedligeholdelse. Herning Kommune vejleder gerne bygningens ejer om, hvordan det oprindelige udtryk bedst muligt kan bevares.