Arkitektur

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi understøtter denne udvikling, og er et redskab til at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum. Høj arkitektonisk kvalitet har betydning for vores måde at færdes på og vores oplevelse af omgivelserne.

Arkitekturstrategien fra 2016 belyser følgende overordnede temaer: boligbyggeri, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri, byrum, vejrum, kulturarv og bevaring samt byudvikling.

Strategien følges løbende op af relevante temahæfter. Det nyeste temahæfte omhandler boligbyggeri i landzone, og er en vejledning for borgere og rådgivere med fokus på særlige forhold, når der bygges boliger i det åbne land.

I Herning Kommune har vi valgt at påskønne arkitektonisk kvalitet med en årlig uddeling af Bygningspræmieringsprisen. Prisen tildeles udvalgte byggerier og anlæg, og gives for godt og smukt byggeri, veltilpassede om- og tilbygninger eller til helt nye anlæg med høj arkitektonisk kvalitet.

Byrådet vil

  • Højne kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune
  • Styrke dialogen og samarbejdet mellem bygherrer og kommune som plan- og bygningsmyndighed
  • Sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med de stedlige kvaliteter - f.eks. et vandløb, en beplantning eller en eksisterende bygning, der kan være med til at skabe identitet og kvalitet i det pågældende projekt

 

Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Herning Kommunes arkitekturstrategi sætter rammen den arkitektoniske for bygninger og byrum i Herning Kommune. Landskabsrum, byrum og bygninger er en naturlig del af vores hverdag, og vi tænker oftest ikke over, hvordan omgivelserne påvirker os og vores måde at agere på.

Arkitekturstrategien lægger op til, at bygge- og anlægsprojekter forholder sig til stedlige kvaliteter med henblik på at skabe identitet og mangfoldighed. De stedlige kvaliteter kan både være allerede eksisterende kvaliteter i området, herunder vandløb, beplantning, bygninger med mere eller de kan relatere sig til områdets historie. Ved at forholde sig til de stedlige kvaliteter højnes den arkitektoniske kvalitet af projektet. Strategien opfordrer til yderligere dialog og samarbejde mellem bygherre og myndighed. Ambitionen er en guide til bedre arkitektonisk kvalitet, hvor sund fornuft, også i økonomisk henseende, er en naturlig del af det grundlag arkitekturen hviler på.

Bygningspræmiering

I Herning Kommune har vi uddelt bygningspræmieringsprisen siden 1997. Prisen uddeles til godt og smukt byggeri. Der kan også gives påskønnelsesdiplomer til mindre byggerier. Prisen kan gives til alle typer og størrelser af byggeri og anlæg. Der bliver først og fremmest lagt vægt på, at byggeriet eller anlægget har arkitektonisk kvalitet. Sagt med andre ord, skal det være flot og godt lavet samt tilpasset omgivelserne.

Formålet med prisen er at fremhæve det gode byggeri og det gode eksempel. Gerne sådan, at det smitter af på andre bygherrers lyst til at lave gode og smukke bygninger.

Byrådet og Akademisk Arkitektforening har nedsat et bedømmelsesudvalg, der vurderer alle indkomne forslag.

Links

Arkitekturstrategien

Bygningspræmieringsprisen 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)