VVM-Pligtige Anlæg

Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg

Redegørelse

Kommunen tager stilling til spørgsmålet om VVM-pligt for de anlægstyper, som ikke er obligatorisk VVM-pligtige. For anlæg, som er VVM-pligtige, udarbejdes desuden en vurdering af det konkrete anlægs forventede miljømæssige konsekvenser, en såkaldt VVM-redegørelse.

Staten er VVM-myndighed for visse nærmere angivne anlægstyper.

For alle VVM-pligtige anlæg gælder uanset om det er kommunen eller staten, der er VVM-myndighed, at de skal have en særlig tilladelse inden bygherren må påbegynde anlægget og at denne tilladelse ikke må gives, før VVM-redegørelsen og den nødvendige planlægning er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen eller endeligt udfærdiget af staten.