VVM-Pligtige Anlæg

Retningslinjer for VVM-pligtige anlæg

Retningslinjer

Fuglsang Sø og Holing Sø

  1. Der udlægges areal til etablering af søområder i princippet som vist på figuren nedenfor
  2. Områderne kan udnyttes intensivt til søsportslige og rekreative formål
  3. I umiddelbar tilknytning til søerne kan der etableres anlæg til brug i forbindelse med rekreativ og sportslig udnyttelse af søerne
  4. Området må ikke benyttes til støjende fritidsformål
  5. Opgravet materiale fra etablering af søerne kan udlægges i området i det omfang, det ikke anvendes til anlægsarbejder et andet sted, i princippet som vist på figuren nedenfor. Det er en forudsætning, at der kan opnås godkendelse hertil

 VVM-pligtig Fig . 1

DNV-Gødstrup

  1. Området, vist på kommuneplanramme 54.OF1, udlægges til etablering af regionshospitalet DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest, jf. VVM-redegørelse og miljøvurdering af januar 2012
  2. Etablering af helikopterlandingsplads i tilknytning til regionshospitalet skal ske med udgangspunkt i det beskrevne grundlag for pladsen i VVM-redegørelse og miljørapport for DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest af januar 2012, samt under forudsætning af godkendelse fra Trafikstyrelsen og de i etableringstilladelsen knyttede vilkår

MCH TimeWorld

  1. Området vist på figuren nedenfor (stiplet linje), der er omfattet af en del af kommuneplanramme 14.E6 og 14.R4 samt lokalplan 14.E6.3, udlægges til etablering af MCH TimeWorld samt øvrige projektelementer i masterplanen for MCH inden for rammerne af lokalplan 14.E6.3, jf. "MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, VVM-redegørelse og miljøvurdering af maj 2015".

VVM-pligtig Fig . 2