Biogas

Retningslinjer for biogas

Redegørelse

I Herning Kommune er der to fælles biogasanlæg Sinding-Ørre og Studsgaard. Produktionen fra begge anlæg aftages af Arla i Nr. Vium udenfor kommunegrænsen. Med Kommuneplan 2017-2028 blev udpeget yderligere 12 områder til placering af fælles biogasanlæg. Ingen af disse udpegninger er dog blevet udnyttet ved vedtagelsen af denne kommuneplan. Af samme årsag udgør biogas kun 0,4 % af brutto energiforbruget i Herning Kommune, ifølge opgørelser fra 2018.  

Udpegningen af arealer til biogasanlæg tager desuden udgangspunkt i følgende:

  • Beboelse
  • Natur- og miljøhensyn, herunder Natura2000
  • Grundvand
  • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Spredningskorridorer
  • Visuelle påvirkninger af landskabet
  • Infrastruktur, herunder vejnettets kapacitet til transport af gylle for biogasanlæg
  • Byudvikling, herunder afstand til eksisterende byer og forventede byudviklingsplaner