Affald

Retningslinjer for affald

Håndtering, genbrug og genanvendelse af affald har en væsentlig betydning for udledning af CO2, og forbruget af råstoffer.

I Danmark brænder vi meget affald af. Affald, som vi kan få mere ud af ved at genanvende. Gennem valg af ordninger, krav til indsamling og behandling af affaldet samt ikke mindst gennem tilrettelæggelsen af serviceniveauet og dialogen med borgerne, kan miljøbelastningen mindskes.

Herning Kommune vil i 2021 indføre en ny sorteringsordning for alle husstande i kommunen. Det sker blandt andet på baggrund af Regeringens udmelding i 2020, om at alle kommuner i Danmark skal sortere i 10 fraktioner.

Miljøstyrelsen har meldt ud, at der efter sommeren 2020 vil komme en ny national affaldsplan og en ny affaldsbekendtgørelse i høring ved kommunerne. Herning Kommune afventer, at de nationale planer bliver vedtaget, hvorefter en ny affaldsplan for Herning Kommune vil blive udarbejdet.

Byrådet vil

  • Arbejde for at indsatsen på affaldsområdet bidrager til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressourcer fra den samlede affaldshåndtering
  • Opfordre affaldsproducerende virksomheder til at håndtere og behandle affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres
  • Sikre kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering gennem fortsat medlemskab af affaldssamarbejder
  • Arbejde for en sammenhæng mellem de nationale planer vedrørende affald og kommunens grønne mål og forpligtigelser 
  • Informere og kommunikere med borgere og erhverv om affaldets sammenhæng med produktion og forbrug, og de muligheder der er, for at begrænse miljøbelastning og tab af ressourcer fra affald

  1. I forbindelse med planlægning af nye områder, skal det i arealdisponeringen sikres, at de opstillede mål i affaldsplanen kan tilgodeses

Udover en lang række private virksomheder, som indsamler, sorterer og oparbejder genanvendelige produkter, ligger der i Herning Kommune det fælles kommunale affaldsbehandlingsanlæg, AFLD I/S.

Nationale affaldsstrategier

I Regeringens ressourcestrategi " Danmark uden affald I" lægges der op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50% af udvalgte fraktioner fra husholdninger i 2022. Ressourcestrategien blev lanceret i 2013 og er udmøntet i Herning Kommunes affaldshåndteringsplan 2013-2018. I 2015 udkom " Danmark uden affald II", som er en strategi for affaldsforebyggelse.

I forlængelse af de gældende affaldsstrategier, er der udarbejdet en tilhørende affaldsbekendtgørelse, hvor de lovmæssige krav omkring affaldshåndtering indgå.

Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse, skal kommunerne udarbejde en kommunal affaldsplan, som skal være i overensstemmelse med de udmeldte nationale affaldsstrategier.

I juni 2020 meldte regeringen en ny aftale ud, "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Den indeholder blandt andet en vision om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030. Derudover skal der indføres en mere strømlinet affaldssortering i kommunerne. Det betyder, at det nu er et krav, at alle kommuner skal indsamle 10 forskellige slags affald husstandsnært (mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022. 

Herning Kommunes Affaldsplan

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 blev politisk godkendt i december 2015. De planlagte initiativer i 2015-2018 er alle blevet gennemført.

Alle husstande i Herning Kommune skal i 2021 være med i en ny sorteringsordning, hvor der indsamles mad, restaffald, papir, pap, metal, plast og mad- og drikkekartoner ved husstanden. Farligt affald skal fortsat indsamles i kasser ved husstanden og glas skal fortsat afleveres ved glasstationer.

Fra 2022 vil der også ske indsamling af tekstiler.