Detailhandel

Retningslinjer for detailhandel.

Detailhandelen spiller en central rolle for Herning Kommune i forhold til at sikre en positiv udvikling i kommunen. Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på Herning Byråds mål om at være regionalt kraftcenter. Derudover er det ønsket at styrke bynetværket i kommunen gennem identitetsstærke centerbyer, hvor strategier for de enkelte byer er medvirkende til at udvikle detailhandlen i en positiv retning.

Byrådet vil

 • Styrke Herning Bys status som regionalt kraftcenter ved at arbejde målrettet med ændringer af bymidten, som kan være medvirkende til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet
 • Opretholde den overordnede centerstruktur med en decentral butiksforsyning ved at sikre mulighed for lokal forsyning af dagligvarer i alle Herning Kommunes bysamfund
 • I planperioden igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på, at undersøge hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032

Herning Kommunes detailhandelsstruktur er baseret på at sikre en god lokal dagligvareforsyning samt sikre et bredt udvalg af udvalgsvarer for hele kommunen. De enkelte byer og bydele skal derfor især medvirke til at sikre lokal dagligvarehandel og derigennem skabe grundlag for lokale udvalgsvarebutikker, der medvirker til at sikre en decentral detailhandelsstruktur.

Detailhandelsstrukturen er baseret på, at de udlagte arealer til butiksformål har et opland, som knytter sig direkte til det bysamfund butikkerne er udlagt i.

Herning Bymidte og Herning Aflastningscenter er de primære handelsområder i kommunen for særligt udvalgsvarer. Centrene har stor betydning for, at Herning Kommunes borgere har adgang til et bredt udbud af varer.

Detailhandelsområderne i Herning Kommune er inddelt i fire forskellige kategorier: bymidte, bydelscentre, lokalcentre samt aflastningscentre.

Bymidte

Aulum, Gullestrup, Herning (se afsnit nedenfor), Kibæk, Sunds, Sdr. Felding, Vildbjerg.

Lokalcentre

Arnborg, Fasterholt, Feldborg, Haderup, Haunstrup, Hodsager, Høgild, Ilskov, Kølkær, Simmelkær, Sinding, Skarrild, Skibbild, Stakroge, Studsgård, Sørvad, Timring, Vind, Ørnhøj.

Aflastningscentre

Aulum Nord, Aulum Syd, Herning, Vesterholmvej (Herning), Birk

Detailhandel Retningslinjer Fig 1

Herning by

Herning by er den eneste by i Herning Kommune, hvor der er bydelscentre. Herning by opdeles i følgende centertyper:

 • Herning Bymidte
 • Aflastningscenter Herning
 • Aflastningscenter Vesterholmvej
 • Aflastningscenter Birk
 • Bydelscenter Gjellerup
 • Bydelscenter Hammerum
 • Bydelscenter Herning Nordvest
 • Bydelscenter Herning Nordøst
 • Bydelscenter Herning Sydvest
 • Bydelscenter Lind
 • Bydelscenter Snejbjerg
 • Bydelscenter Tjørring Nord
 • Bydelscenter Tjørring Syd
 • Lokalcenter GL Landevej
 • Lokalcenter Grundvigsvej
 • Lokalcenter Herning+
 • Lokalcenter Holstebrovej

Detailhandel Retningslinjer Fig 2


Redegørelse for ændringer i detailhandelsrammerne i forbindelse med Herning Kommuneplan 2021-2032.

Den overordnede detailhandelsramme

Overordnet foretages ikke en ændring af detailhandelsstrukturen for Herning Kommunes detailhandelscentre (bymidte, bydelscentre og lokalcentre). Det har i den sidste 4-årige periode fra vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2028 ikke været en udvikling i detailhandlen, der gør at antallet af m2 til detailhandel til udvalgsvarer og dagligvarer bør udvides. Dette gælder ligeledes for detailhandel med særligt pladskrævende varer. Den nuværende detailhandelsstruktur fastholdes derfor.

Der foretages dog i denne kommuneplan enkelte mindre ændringer i kommuneplanrammer, men dette gøres ud fra lokale hensyn, som ikke ændrer ved den nuværende detailhandelsstruktur. Ændringerne med redegørelse er beskrevet i de følgende underafsnit.

Det overordnede mål for detailhandelsstrukturen er tæt forbundet med at være regionalt kræftcenter. Herning By skal med ændringer af bymidten være med til at tiltrække nye butikker og derigennem øge detailhandelsudbuddet.

Den overordnede centerstruktur skal styrkes gennem en decentral butiksforsyning, der sikrer dagligvare udbud i alle Herning Kommunes bysamfund. Målet er at fremme et varieret butiksudbud - også i de små bysamfund. Det skal sikres, at der er tilgængelighed for alle transportformer til de udlagte arealer til butiksformål.

Herning Kommune forventer i den kommende planperiode at igangsætte en detailhandelsanalyse med henblik på at undersøge, hvordan detailhandlen kan udvikle sig frem mod 2032. Analysen igangsættes, da Herning Kommune de seneste år har oplevet et stigende pres på Herning Bymidte, forstæder og centerbyer i forhold til placering af dagligvarebutikker i periferien af de nuværende handelscentre. Det ønskes undersøgt, hvilken betydning placering af dagligvarebutikker udenfor handelscentrene vil få af konsekvenser for udviklingen i centrenes detailhandel. Herning bymidte har samtidigt ændret karakter med en større andel af restauration og cafeer med mere, som ikke længere direkte kan betragtes som detailhandel. Det ønskes undersøgt hvad større projekter udenfor Herning bymidte vil have af konsekvenser for en fremtidig udvikling af byen.

Konkrete ændringer

I Lind gives mulighed for en mindre ændring af bymidten med det formål at skabe plads til yderligere lokal dagligvareforsyning. Eksisterende bydelscenter for Lind er på 4200 m2. Med kommuneplanen gives mulighed for en udvidelse af bydelscenteret for Lind med 2200 m2. Dermed får det samlede detailhandelscenter en størrelse på 6400 m2. På nuværende tidspunkt er der ca. 3000 m2 detailhandel inden for centeret fordelt på én egentlig dagligvarebutik samt flere mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker. På baggrund af allerede vedtagende lokalplaner kan én yderligere dagligvarebutik ikke realiseres inden for den eksisterende detailhandelsramme i kommuneplanen på de 4200 m2.

Det er Herning Kommunes vurdering, at en udvidelse af bydelscenteret for Lind, vil medvirke til at styrke lokalkøbsandelen for bydelen, ligesom der er behov for at etablere en yderligere mulighed for en dagligvarehandel for at sikre et varieret butiksudbud i Lind. Udvidelsen af bydelscenteret placeres, så der vil være god tilgængelighed for alle trafikarter i Lind. Den nye butik vil ikke betyde en ændring i oplandet for det eksisterende område, som bydelscenter Lind dækker. Det er vurderet, at udvidelsen ikke vil have betydning for den overordnede detailhandelsstruktur for Herning Kommune.

Konkret udarbejdes en ny kommuneplanramme 61.C4 (Detailhandelscenter i Lind), der reducerer rammeområde 61.B7 (Boligområde ved Koustrup Allé) og giver mulighed for en dagligvarebutik på op til 2000 m2 nordøst for eksisterende kommuneplanramme 61.C1 (Centerområde vest for Lind Hovedgade).


Detailhandel i kommuneplanrammer 

Tabellen viser de enkelte udpegninger. Oplysningerne gengives også i de enkelte kommuneplanrammer.

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Herning 

Område

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Herning Bymidte

11.B1-B2,C32

500

200

44.000**

77.297

Herning Bymidte

B4-B5, B7-B8, C11, C20, C30, C35, OF3-OF6, R1

-

-

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C1

1000

1500

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C2, C4-C5, C7-C9, C12, C14-C15, C27

1000

1000

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C3, C6, C10, C23

3500

2000

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C18

750

500

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C24

3500

5000

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C25

1500

1000

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C26,C31, C34

1000

500

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C28

1500

1500

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C29

3500

4000

44.000**

77.297

Herning Bymidte

C33

500

500

44.000**

77.297

Herning Bymidte

E2

300

300

44.000**

77.297

Herning Bymidte

OF1-OF2

250

250

44.000**

77.297

Bydelscenter Herning Nordøst

12.C3, C6

2000

1500

6180

11.180

Bydelscenter Herning Nordvest

13.C1

1754

1754

1254

1754

Bydelscenter Sydvest

14.C2

3000

1500

4315

5000

Bydelscenter Sydvest

C3

1200

1000

4315

5000

Bydelscenter Gjellerup

32.C1

2000

1000

1036

2000

Bydelscenter Hammerum

31.C1,C2

2000

500

4603

6850

Bydelscenter Hammerum

31.C1,C2

1000

300

4603

6850

Bydelscenter Lind

61.C1

1800

1000

2180

6400

Bydelscenter Lind

61.C3

2000

1000

2180

6400

Bydelscenter Lind

61.C4

2000

500

2180

6400

Bydelscenter Snejbjerg

51.C1, C2

2000

1000

3549

5000

Bydelscenter Tjørring Nord

41.BL1

2000

1000

1065

5000

Bydelscenter Tjørring Syd

41.C2

3500

2000

7500

13.500

Lokalcenter Gl. Landevej

13.C2

300

250

1200

1200

Lokalcenter Grundtvigsvej

13.B1

250

250

800

800

Lokalcenter Herning+

12.BL5

1200

75

0

2400

Lokalcenter holstebrovej

13.C7

1000

-

2000

2000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Bymidter 

Område

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Aulum

01.C1-C5

3500

2000

4706**

11.500

Gullestrup

15.C1, C2

2000

1000

650

5000

Gødstrup

54.C1

1000

500

0

3000

Kibæk

91.C2, C3

3500

2000

2475

8000

Sunds

21.C1

2000

500

3919**

6600

Sunds

C3-C4

1000

500

3919**

6600

Sønder Felding

95.C2

3500

2000

1148

6300

Vildbjerg

81.C1-C4

3500

2000

6771**

11.000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Lokalcentre 

Område

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Arnborg

71.BL1-BL3

1000

500

0

1100

Fasterholt

73.BL1

1000

1000

0

1000

Feldborg

03.B3, C1

1000

500

500

2000

Haderup

02.C1-C3

1000

500

1000

3000

Haunstrup

52.BL1-BL2

1000

500

0

1100

Hodsager

04.C1, E1-E3

1000

500

953

2500

Høgild

62.E1

1000

500

0

1000

Ilskov

22.B1-B2, BL1-BL2, OF1

1000

500

88

1088

Kølkær

72.BL1-BL2

1000

500

381

1400

Simmelkær

23.BL1

1000

500

248

1000

Sinding

42.BL1-BL2

1000

500

200

2000

Skarrild

92.BL1-BL3

1000

500

826

3000

Skibbild-Nøvling

82.C1

1000

500

440

1030

Stakroge

94.BL1

1000

500

316

1500

Studsgård

53.BL1

1000

500

433

1400

Sørvad

83.C1

1000

500

1867

3000

Timring

85.C1

788

500

240

788

Vind

86.C1

745

500

232

745

Ørnhøj

84.C1

1000

500

1541

3000

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Aflastningscentre

Område

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Aulum Nord

01.BL1, E2

3500

2000

944

4364

Aulum Syd

E6

3500

2000

2531

4000

Herning

 

12.C1

3500

2000

30900***

30900

Herning

12.C2

3500

2000

10000

10000

Herning

12.E3

3500

2000

11.716***

12716

Herning

12.E13

0

6000******

0

6000

Herning

12.E18

0

7500******

0

10000

Herning

12.E19

0

2400*******

2400

6000

Vesterholmvej (Herning)

12.E20

0

2000

0

2000****

Birk (Herning)

33.E6

0

2500

4492*****

8066****

 

Oversigt over detailhandel i kommuneplanrammer - Dagligvareforretning til lokalområdets forsyning

Område

Rammer

Dagligvare max

Udvalgsvare max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel
max

Herning Nordvest

13.B13

500

-

0

500

Herning Nordøst

12.B10

1000

-

1000

1000

Herning Nordøst

12.B7

1000

-

1000

1000

Herning Nordøst

12.C5

700

-

700

700

Herning Syd

14.BL5

850

-

850

850

Herning Syd

14.B11

1000

-

1000

1000

Kibæk

91.B9

800

-

0

800

Sunds

21.BL1

1000

-

1000

1000

Sønder Felding

95.B1

500

-

0

500

Tjørring

41.OF12

1000

-

0

1000

Vildbjerg

81.B13

1000

-

0

1000

 

 

 

Særligt pladskrævende varer i kommuneplanrammer

Særligt pladskrævende varer 

By

Kommuneplanramme

Butiksstørrelse max

Bestående

detailhandel*

Detailhandel max

Aulum

01.E4

-

826

2000

Aulum

01.E5

-

458

3000

Birk

33.E1 og 33.E8

-

0

4000

Birk

33.E2

10000

6953

11793

Fasterholt

73.E1

0

1500

Gjellerup

32.E1

405

1500

Hammerum

31.E1

0

2500

Hammerum

31.E8

0

25.000

Herning Nordøst

12.E1

2000

1558

2000

Herning Nordøst

12.E11

4372

6000

Herning Nordøst 

12.E12

-

4174

8500

Herning Nordøst 

12.E13

10000

10.000

Herning Nordøst 

12.E14

5000

5000

Herning Nordøst 

12.E15

1000

1000

1000

Herning Nordøst 

12.E16

2000

4000

Herning Nordøst 

12.E21

10000

10000

10000

Herning Nordøst 

12.E4

5000

5000

Herning Nordøst

12.E5

210

2000

Herning Nordøst 

12.E6

3089

4000

Herning Nordøst 

12.E7

5000

5000

Herning Syd

14.E1

3000

3000

Herning Syd

14.E12 og 14.E5

4472

5000

Herning Syd 

14.E13 og 14.E8

6500

6500

Herning Syd 

14.E4

2218

2500

Herning Syd 

14.E6

5000

5000

Herning Syd 

14.E7

1904

3000

Herning Syd 

14.E9

139

1000

Kibæk

91.E1

1500

1500

Kibæk 

91.E2

0

1500

Kibæk 

91.E4

258

1500

Lind

61.E1

275

1500

Lind 

61.E3

547

3000

Lind 

61.E4

688

2500

Lind 

61.E5

1500

1500

Simmelkær

23.E1

354

1000

Snejbjerg

51.E2

1364

6500

Snejbjerg

51.E3

2200

6900

Sunds

21.E8

1785

4000

Sønder Felding

95.E4

1500

1500

Tjørring

41.E3

2500

2500

Tjørring

41.E4

0

2500

Tjørring

41.E7

2300

2300

 

*Opgjort på baggrund af BBR-oplysninger.

**Tal opgjort med nogen usikkerhed på grund af udskiftning af butikker i den bestående bygningsmasse.

***Alle 53.616 m2 er fastlagt i lokalplaner. Enkelte forretninger kan stå tomme.


****Anvendelsesbestemmelser begrænser yderligere typen af udvalgsvarebutikker, der kan placeres i området.

*****Særligt pladskrævende varer.

******Udvalgsvare minimum 1500

*******Udvalgsvare minimum 1000


Bymidte Aulum

Bymidte Aulum

 

Bymidte Gullestrup

Bymidte Gullestrup

 

Bymidte Gødstrup

Bymidte Goedstrup (1) 

 

Bymidte Herning

 Bymidte Herning

 

Bymidte Kibæk

Bymidte Kibaek

 

Bymidte Sunds

Bymidte Sunds

 

Bymidte Sønder Felding

Bymidte Soender Felding

 

Bymidte Vildbjerg

Bymidte Vildbjerg

 

Bydelscenter Gjellerup

Bydelscenter Gjellerup

 

Bydelscenter Hammerum

Bydelscenter Hammerum

 

Bydelscenter Herning Nordvest

Bydelscenter Herning Nordvest

 

Bydelscenter Herning Nordøst

Bydelscenter Herning Nordoest

 

Bydelscenter Herning Sydvest

Bydelscenter Herning Sydvest

 

Bydelscenter Lind

Bydelscenter Lind

 

Bydelscenter Snejbjerg

Bydelscenter Snejbjerg

 

Bydelscenter Tjørring Nord

Bydelscenter Tjoerring Nord

 

Bydelscenter Tjørring Syd

Bydelscenter Tjoerring Syd

 

Aflastningscenter Aulum

Aflastningscenter Aulum

 

Aflastningscenter Herning

Aflastningscenter Herning

 

Aflastningscenter Vesterholmvej (Herning)

Aflastningscenter Vesterholmvej Herning

 

Aflastningscenter Birk (Herning)

Aflastningscenter Birk Herning
 

Lokalcenter Arnborg

Lokalcenter Arnborg

  

Lokalcenter Fasterholt

Lokalcenter Fasterholt

 

Lokalcenter Feldborg

Lokalcenter Feldborg

 

Lokalcenter Haderup

Lokalcenter Haderup

 

Lokalcenter Haunstrup

Lokalcenter Haunstrup

 

Lokalcenter Herning Gl. Landevej B1

Lokalcenter Herning Gl Landevej B1

 

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

Lokalcenter Herning Grundtvigsvej B1

 

Lokalcenter Herning HerningPlus BL5

Lokalcenter Herning Herningplus Bl5

 

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

Lokalcenter Herning Holstebrovej C7

 

Lokalcenter Hodsager

Lokalcenter Hodsager

 

Lokalcenter Høgild

Lokalcenter Hoegild

 

Lokalcenter Ilskov

Lokalcenter Ilskov

 

Lokalcenter Kølkær

Lokalcenter Koelkaer

 

Lokalcenter Simmelkær

Lokalcenter Simmelkaer

 

Lokalcenter Sinding

Lokalcenter Sinding

 

Lokalcenter Skarrild

Lokalcenter Skarrild

 

Lokalcenter Skibbild-Nøvling

Lokalcenter Skibbild Noevling

 

Lokalcenter Stakroge

Lokalcenter Stakroge

 

Lokalcenter Studsgård

Lokalcenter Studsgaard

 

Lokalcenter Sørvad

Lokalcenter Soervad

 

Lokalcenter Timring

Lokalcenter Timring

 

Lokalcenter Vind

Lokalcenter Vind

 

Lokalcenter Ørnhøj

Lokalcenter Oernhoej

 

Dagligvarebutik Herning Nordvest

Dagligvarebutik Herning Nordvest

 

Dagligvarebutik Herning Nordøst B7

Dagligvarebutik Herning Nordoest B7

  

Dagligvarebutik Herning Nordøst C5

Dagligvarebutik Herning Nordoest C5

  

Dagligvarebutik Herning Syd B11

Dagligvarebutik Herning Syd B11

 

Dagligvarebutik Herning Syd BL5

Dagligvarebutik Herning Syd Bl5

 

Dagligvarebutik Kibæk

Dagligvarebutik Kibaek

 

Dagligvarebutik Sunds

Dagligvarebutik Sunds

 

Dagligvarebutik Sønder Felding

Dagligvarebutik Soender Felding

 

Dagligvarebutik Tjørring

Dagligvarebutik Tjoerring

 

Dagligvarebutik Vildbjerg

Dagligvarebutik Vildbjerg