Fritidsformål i Det Åbne Land

Retningslinjer for fritidsformål i det åbne land

Redegørelse

Interessen for friluftsliv er stigende og alt tyder på, at det vil fortsætte i fremtiden. Friluftslivet skal spille en aktiv rolle i udviklingen af Herning Kommune som et godt sted at bo og være. Det skal være sjovt og berigende for den enkelte og der skal sikres plads til mangfoldighed i friluftslivet.  Et bredt udbud af forskellige aktiviteter skal gøre det muligt, at ramme flest mulige interesser og sikre, at alle kan være med på deres eget niveau. Det er Herning Kommunes opgave at skabe gode, inspirerende og klare rammer for friluftslivet, som inviterer alle ud i naturen.

Friluftslivet skal også være et aktivt værktøj i arbejdet med sundhed og bosætning. Friluftslivet er herigennem med til at løfte indsatsområder i andre af kommunens politikker og planer. Et eksempel er at indtænke friluftslivet i forbindelse med nye udstykninger, byomdannelse, klimatilpasningsprojekter og lignende.

Grundlaget for det gode friluftsliv skal bevares fremadrettet. Det betyder, at de mange gode faciliteter og muligheder, som findes i dag, skal vedligeholdes og opgraderes, så de fortsat er attraktive og spændende at bruge. Der skal laves en målrettet indsats for udvikling af friluftslivet. Her skal der være fokus på at understøtte tværfaglige samarbejder og borgerinddragelse og der skal arbejdes med brugererfaringer og kortlægning af friluftslivet.

Friluftslivet skal være synligt og det skal være nemt og hurtigt at finde oplysninger om friluftslivet. Et middel til dette kan være digital formidling og branding af friluftslivet i Herning Kommune. Der skal derudover være fokus på tilgængelighed som transportforbindelser og adgangsforhold (til fods, på cykel, kørestol) fra byerne til eksisterende natur- og rekreative områder.

Indsatser og projekter

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet er DIF og DGl's fælles vision om, at Danmark skal være verdens mest fysisk aktive nation. Herning Kommune har valgt at tage aktivt del i denne vision og indgå i et ambitiøst samarbejde med Bevæg dig for livet, der skal sikre, at flere borgere i kommunen finder vej til en aktiv livsstil. Friluftslivet er en af de væsentligste nøgler til at nå målet om flere aktive borgere.

Et større fokus på mulighederne for bevægelse vil øge behovet for at tænke udnyttelsen af faciliteter på nye måder og i det hele taget gentænke, hvordan bevægelse og idræt understøttes på tværs. Der skal stilles faciliteter til rådighed på nye måder, hvis vi skal nå nye brugere.

Understøttelse af aktive borgere og adgangen

Friluftslivet skal være ramme om nye samarbejder på tværs af den offentlige, privat og frivillige indsats. Herning Kommune er åben over for at stille arealer til rådighed for diverse borgerdrevne friluftslivs projekter, der styrker borgernes mulighed for friluftsliv. Ligeledes vil Herning Kommune forsøge at understøtte etableringen af stier, der styrker borgernes mulighed for et aktivt friluftsliv.

Friluftslivskort

Der er udarbejdet et friluftslivskort. Formålet med kortet er at bringe de mange gode eksisterende faciliteter i spil og understøtte mulighederne for at udøve friluftsliv i Herning Kommune. Samtidig skal et friluftslivskort bruges aktivt i kortlægningen af friluftslivet, så der sikres den størst mulige bredde, hvor der for eksempel både er områder med plads til ro og fordybelse samt områder med plads til mere støjende og "høj puls" aktiviteter. Et friluftslivskort skal også bruges til at kortlægge muligheder for at sammenbinde friluftsområder, eksempelvis i form af stier. Kortet opdateres hvert fjerde år.