Bynære Grønne Områder

Retningslinjer for bynære grønne områder

Retningslinjer

  1. De på kortbilag 2 udpegede parker og grønne områder skal bevares og friholdes for byggeri, anlæg og andre indgreb, der ikke knytter sig til det pågældende områdes funktion
  2. Ved planlægning, byudvikling og byomdannelse samt ændringer i lokale forhold, såsom ændringer i vejføring, skal særligt værdifulde træer og beplantninger som udgangspunkt bevares og beskyttes og kan kun fjernes på baggrund af en konkret vurdering
  3. Ved byudvikling i byranden skal der i planlægningen indtænkes en tydelig overgang og god sammenhæng mellem by og land i form af landskabelig bearbejdning, for eksempel beplantning
  4. Ved planlægning, byudvikling eller byomdannelse skal der sikres nærhed og adgang til grønne friarealer, eventuelt gennem nyanlæg af grønne områder, bynær skov og stiforbindelser, så der indenfor byzonen ikke er mere end 300 m fra en bolig til nærmeste grønne område eller grønne forbindelse
  5. Ved planlægning og omlægning af veje skal der på strækninger, som vurderes egnede ud fra eksempelvis arkitektoniske forhold og trafiksikkerhedshensyn, etableres vejplantninger
  6. Ved planlægning og nyanlæg samt omlægning af grønne områder skal der som udgangspunkt indtænkes variation og bæredygtighed med hensyn til valg af beplantningstype og drift
  7. Ved byudvikling eller -omdannelse skal der søges skabt lokale løsninger på øgede vandmængder som følge af klimaforandringer, og vandelementer skal søges udnyttet som rekreativt element
  8. Når bynære grønne områder eller vejstrækninger skal beplantes, vil Herning Kommune, hvor det er muligt, søge at vælge beplantninger, der ikke udløser allergi