Planer for kommunen

Herning kommuneplan 2021-2032 er opdelt i en række temaer som paraply for de konkrete hovedstrukturafsnit med de retningslinjer, der er styrende for kommunens udvikling. De enkelte afsnit indeholder både lovmæssige krav og retningslinjer, samt retningen for Herning Kommune. I hvert afsnit vægtes særligt, hvordan det enkelte emne tager del i udviklingen af Herning Kommune.

By

Overskriften dækker over de afsnit, som vedrører planlægning af byerne, byudvikling og bymønster, herunder perspektivarealer, i Herning Kommune. Afsnittet indeholder desuden forskellige strategier, der er forbundet med det byggede miljø f.eks. arkitekturstrategien og byfornyelsesstrategien samt afsnittet mobilitet, som indeholder retningslinjer for kommunens infrastruktur.

Det åbne land

Herunder er afsnittet vedrørende landsbyerne og landdistrikterne i Herning Kommune, samt alle de afsnit, der oftest vedrører det åbne land, herunder afsnittene skov, natur og landskab. Overskriften rummer også afsnit som jordbrug, geologi, råstofindvinding og lavbundsarealer.

Erhverv og uddannelse

Overskriften dækker i høj grad de afsnit, som vedrører de to udviklingstemaer "Spændende uddannelsesby" og "Fremtidens erhverv" fra Planstrategien 2019. Samtidig favner afsnittet børn og unges nye strategi "Meningsfulde fællesskaber", der bygger på det fælles børne- og ungesyn. Overskriften indeholder ligeledes erhvervsafsnit såsom detailhandel og produktionserhverv og fremhæver således linket mellem erhverv og uddannelse, som Herning er særligt kendt for.

Klima og energi

Denne overskrift dækker over afsnit såsom energistrategien, klimatilpasning samt vedvarende energi. De sætter fokus på det politiske ønske om en mere proaktiv planlægning for vedvarende energi. Overskriften rummer blandt andet afsnittene vedrørende biogas, solceller og vindmøller.

Miljø

Overskriften dækker over de mere miljøtekniske afsnit, såsom støjbelastede arealer, VVM-pligtige anlæg, forurenede arealer samt vand og spildevand. Afsnittene dækker ofte over emner hvor Herning Kommune har en klar myndighedsrolle og lovbundet ansvar for varetagelse af opgaver.

Det gode liv

Omfatter alle de afsnit, som ikke nødvendigvis har en fysisk afsmitning i kommuneplanen. Det er blandt andet de ikke-lovpligtige afsnit, herunder afsnittene ældre, sundhed, handicap og psykiatri samt afsnittene kulturmiljøer, kultur, fritid og turisme. Disse afsnit er særligt med til at skabe rammerne for arbejdet med "det gode liv" i Herning Kommune.

De geografiske udpegninger 

Alle de geografiske udpegninger i planerne er samlet på webkortet, som kan findes under punktet "Kommunen på kort".

Kontaktinfo

Kaare Hjorth
Teamleder kommuneplan
Tlf.: 96288553
Mobil: 20864901
Send e-mail til bekkh@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.