Rekreativt område omkring Vildbjerg

Kommuneplanramme 81.R2

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til rekreative formål. Området omkranser den vest-, syd- og østlige del af Vildbjerg by. Området er beliggende langs Tranholm bæk, Solparken og langs Rødding å. Området skal anvendes til grønne områder, opholds- og legeområder, stier m.v. samt i begrænset omfang visse offentlige tekniske formål.

Området skal forsat være by- og søpark, der må ikke opføres andre bygninger end hvad der er nødvendigt for parkens drift. Den nuværende beplantning i parken bør bevares. For de nærliggende boligområder skal der fortsat være sikre og gode stiforbindelser til parken.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 10
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m