Offentligt område ved Søndergade/Lysgårdvej

Kommuneplanramme 81.OF7

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til kirkegård.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Udover kapel tillades alene bebyggelse, der er nødvendig i forbindelse med områdets anvendelse som kirkegård, dog maksimalt 1000  bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m