Offentligt område ved Ågårdsvej

Kommuneplanramme 81.OF3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige som plejehjem. 

Bebyggelsesforhold 

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig