Offentligt område ved Bjerregårdvej

Kommuneplanramme 81.OF10

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til skole, hal, børne- og ungdomsinstitutioner, plejecenter, herunder ældreboliger samt offentligt rekreative arealer.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 20
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bygningshøjde: Højest 8,5 m
  • Særlige bygningsdele, som idrætshal, kan gives en højde indtil 15 m

Infrastruktur

Parkring:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50  skole, institution og plejecenter
  • Mindst ½ p-plads pr. ældrebolig

Zoneforhold

En del af området skal overføres fra landzone til byzone.