Erhvervsområde ved Sverigesvej

Kommuneplanramme 81.E6

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til produktionserhverv med tilhørende administration. Selvstændige liberale erhverv og detailhandel kan ikke placeres i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne.

Der må ikke placeres boliger i området.

Der kan placeres en vindmølle med en totalhøjde på op til 100 meter inden for rammeområdet.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 16 m

Infrastruktur

Parkering: Det antal parkeringspladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende. Dog minimum en parkeringsplads pr. beskæftiget på virksomheden.

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 6.

Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.

Zoneforhold

Området er i byzone.

Vindmølle

 • Ved realisering af vindmøllen skal det dokumenteres, at støjbidraget fra vindmøllen kan overholde statens støjkrav.
 • Ved realisering af vindmøllen skal det dokumenteres, at ingen nabobeboelse vil få over ti timers reel skyggekast om året.
 • Vindmøllen skal have rørtårn. Den skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen.
 • Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen må vindmøllen ikke bære reklamer.
 • Vindmøllen skal have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafikstyrelsen. Anden belysning er ikke tilladt.
 • Der skal være harmoni i forholdet mellem rotordiameter og navhøjde. Dette vurderes bl.a. i forhold til vindmøllens placering i landskabet.
 • Udskiftning af vindmøllen kræver en ny tilladelse. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning/udskiftning af møllen.
 • Vindmøllen og dertilhørende anlæg skal så vidt muligt placeres under hensyntagen til eksisterende arealanvendelse i området.
 • Adgang til vindmøllen i forbindelse med opstilling, drift og nedtagning skal foregå via virksomhedens eget areal.
 • Der udlægges støjkonsekvensområder omkring de vindmøller, som kan etableres ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 81.E6.1. Inden for:
  • I zone A (42 db(A) ved 6m/s) må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse i det åbne land.
  • I zone B (37 db(A) ved 6m/s) må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse.