Erhvervsområde ved Pugdalvej

Kommuneplanramme 81.E5

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til virksomheder, fra kun at have en ubetydelig eller mindre påvirkning af omgivelserne som elektronikværksteder, laboratorier, lager, servicevirksomheder, håndværksprægede virksomheder og lignende til mere belastende produktionsvirksomheder såsom maskinfabrikker, møbelfabrikker og betonvarefabrikker.

Selvstændige liberale erhverv og detailhandel kan ikke placeres i områderne. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne. Der må ikke placeres boliger i området.

Der skal friholdes arealer ud mod vej til beplantning og/eller græsarealer uden oplagsmulighed samt etableres beplantningsbælte ud mod det åbne land og offentlige grønne områder.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 16 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 5.

Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 150 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.