Erhvervsområde ved Pugdalvej/Sindingvej

Kommuneplanramme 81.E3

Områdets anvendelse

Området må kun anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke eller i kun ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der må ikke etableres boliger i området.

I tilknytning til den enkelte virksomheds produktion, kan der etableres detailsalg af egne produkter. I områderne må der ikke etableres selvstændig dagligvarehandel.

Der må ikke etableres direkte tilkørselsforhold fra Herningvej.

Der er om rammeområdet en konsekvenszone til sikring af produktions-, transport- og logistikvirksomheder. Konsekvenszonens udbredelse fremgår af kortbilag 5.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 40
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 1.

Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.