Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej

Kommuneplanramme 81.E2

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til produktionserhverv og tilhørende administration. Der må ikke placeres boliger i området. Der kan være oplagsplads i tilknytning til virksomhederne.

Der skal fastlægges byggefelter for området, således at nye bygninger langs Pugdalvej placeres parallelt med denne.
Forudsætningen for udlæg af erhvervsområdet er følgende:

 • Området forbeholdes udvidelsesmulighed for Vildbjerg Mølle
 • De to sydligste bygninger i området, der grænser umiddelbart op til boligområdet, kan kræves fjernet ved møllens ibrugtagning af området
 • Der må kun etableres lagerbygninger på dette nye erhvervsområde
 • Den samlede miljøbelastning for området skal ved ibrugtagning af nyanlæg reduceres
 • På en mindre strækning inden for området i nord/syd gående retning tillades en bebyggelse i en afstand til boligområdet på 43 m mod, at der etableres støjafskærmning over mod boligområdet ved støjvold og beplantning
 • Hvis det kan verificeres, at de to sydligste bygninger alene vil have funktion af lager uden støjende anlæg og fysisk danner en støjafskærmning, er der mulighed for at bevare bygningerne

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 50
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 16 m

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
 • Mindst 1 p-plads pr. 200 m² etageareal lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal


Vejadgang fra Pugdalvej.

Miljøforhold

Mindst tilladte miljøklasse er 2.

Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m.

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.

Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 50 m.

Opholdsarealer

Mindst 10% af erhvervsetagearealet.