Centerområde ved Østergade

Kommuneplanramme 81.C5

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til sports- og kulturcenter med tilknyttet værelsesudlejning, svømmehal m.v. Området kan også anvendes blandet til bolig og erhverv.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 45
  • En lokalplan skal nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 14 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealerne og mindst 25 % af erhvervsarealerne.