Centerområde ved Søndergade og Nylandsvej

Kommuneplanramme 81.C4

Områdets anvendelse

Området er del af Vildbjerg bymidte med mulighed for etablering af detailhandel. Bebyggelsen i området skal have åben-lav karakter.

Bebyggelsen langs Nygade fastlægges som sluttet bebyggelse.

Området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
 • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
 • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager
 • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
 • Kommuneplanramme 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4 udgør detailhandelscenteret for bycenter Vildbjerg
 • Det samlede detailhandelsareal for områderne 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4  må maksimalt være 11.000 
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 3500  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50  etageareal til detailhandel

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligetagearealerne og mindst 25 % af erhvervsarealerne.