Centerområde ved Nørregade og Bredgades Nordlige del

Kommuneplanramme 81.C3

Områdets anvendelse

Området er en del af Vildbjerg bymidte med centerformål og mulighed for etablering af liberale erhverv, detailhandel som butikker, restauration, café, forlystelse og serviceerhverv. Der kan etableres boliger i bebyggelsens stueetage.

Bebyggelsen langs Jyllandsgade, Nørregade og Møllegade fastlægges som sluttet randbebyggelse med mulighed for detailhandel.

Øvrig boligbebyggelse kan ske som etagebyggeri, åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.

Langs den nordlige del af Bredgade og Industrivej kan der etableres dagligvare- og udvalgsbutikker, men ikke boliger.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 50
 • En lokalplan skal nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom.  
 • Der skal etableres in-fill projekter ved nedlagte bebyggelser, med samme facadelinje, således gadens forløb fremstår sluttet.
 • Etageantal: Højest 4. Højest 7 for enkelte bygninger
 • Bygningshøjde: Højest 12,5 m
 • Kommuneplanramme 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4 udgør detailhandelscenteret for bycenter Vildbjerg
 • Det samlede detailhandelsareal for områderne 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4 må maksimalt være 11.000 
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 3500  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser i restauration
 • Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i restauration ved ombygning fra andet erhverv eller bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50  etageareal til detailhandel

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 50% af boligetagearealerne og mindst 5% af erhvervsarealerne.