Centerområde i Vildbjerg centrum

Kommuneplanramme 81.C1

Områdets anvendelse

Området er byens centrale forretningsområde for detailhandel. Området kan anvendes til centerfunktioner som butikker, restauration, café, forlystelse og serviceerhverv. Der kan etableres boliger i bebyggelsens stueetage.

Bebyggelsen langs Kirkegade, Bredgade og Skolevænget, Søndergade, Nygade, Jyllandsgade og Møllegade fastlægges som sluttet randbebyggelse.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

 • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 110
 • En lokalplan skal nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
 • Der skal etableres in-fill projekter ved nedlagte bebyggelser, med samme facadelinje, således gadens forløb fremstår sluttet.
 • Etageantal:
  • Højst 3 langs Søndergade
  • Højst 3 langs Vestergade med enkelte bygninger på 4 etager i området syd for Jyllandsgade
  • Højst 4 langs Kirkegade, Skolevænget og Burgårdsvej
  • Højst 4 langs Bredgade med enkelte bygninger på 7 etager i området nord for Jyllandsgade som skal reguleres igennem en lokalplan
 • Bygningshøjde: Højest 15 m. Højest 25 m for enkelte bygninger.
 • Detailhandel: Kommuneplanramme 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4 udgør detailhandelscenteret for bycenter Vildbjerg
 • Det samlede detailhandelsareal for områderne 81.C1, 81.C2, 81.C3 og 81.C4 må maksimalt være 11.000 
 • Bruttoetagearealet må for den enkelte dagligvarebutik højest være 3500  og for den enkelte udvalgsvarebutik højest 2000 

Infrastruktur

Parkering:

 • Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² erhvervsareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² butiksareal
 • Mindst 1 p-plads pr. 12 siddepladser i restauration
 • Mindst 1 p-plads pr. 20 siddepladser i restauration ved ombygning fra andet erhverv eller bolig
 • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig
 • Mindst 1 p-plads pr. 50  etageareal til detailhandel

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 25% af boligetagearealerne og mindst 25% af erhvervsarealerne.