Boligområde ved Linde Alle

Kommuneplanramme 81.B9

Områdets anvendelse

Boligområdet skal anvendes til etageboliger.

Værdifuld beplantning i området bør bevares.

En del af området er udpeget som område med lav risiko for oversvømmelse ved ekstremregnhændelser. Ved fremtidig lokalplanudarbejdelse skal det vurderes om der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 9 m
  • Etageantal: Højest 3

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype

Miljøforhold

Der skal kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

Opholdsarealer

Mindst 100 % af boligarealet.